Svenska EnergiAskors logga


 

Askdagen 2015

 


Temat för årets Askdag var Från ord till handling. I våra europeiska grannländer är återvinning av aska regel och inte undantag. I Sverige är det tvärtom. Hur kommer det sig? Svenska EnergiAskor presenterar en ny rapport som visar på hur Danmark, Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike arbetar för att återvinna askor och undviker deponi. Dessutom försöker vi reda ut hur Naturvårdsverkets handbok ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” har påverkat användningen av restmaterial.

 

Nedan finns föredragen från dagen för nedladdning:>>Inledning. Monica Lövström, vd Svenska EnergiAskor

>>Bioenergin utmanas från miljöhåll - är bioenergin hållbar? Sofia Backéus, Svebio

>>Hållbar energiproduktion kräver helhetssyn. Helle Herk Hansen, miljöchef Vattenfall

Näringslivets viktiga miljöarbete ska synliggöras, stimuleras och drivas på.
Annika Helker Lundström, nationell miljösamordnare för näringslivet

>>Presentation av regeringsuppdraget giftfria och resurseffektiva kretslopp samt läget vad gäller utvärderingen av Naturvårdsverkets  handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Erika Nygren Naturvårdsverket

>>Vad kan Sverige lära av länder i Europa? Anders Hedenstedt, SP, presenterar
Omvärldsanalys avseende lagstiftning för restprodukter från förbränning

>>Erfarenheter från Danmark,Jonas Nedenskog, miljöchef Amager Ressource Center, Danmark

>>Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Ny rapport från Avfall Sverige,
Raul Grönholm projektledare Sysav

>>Effekter av handboken – Handbok om återvinning av avfall för anläggningsändamål.
Presentation av ny rapport. Elisabet Höglund, Tyréns.

Tema Askåterföring: >>Aktörsrådets resultat, >>Forskningsläget och >>Skogsstyrelsens handlingsplan.
Stefan Andersson och Hillevi Eriksson Skogsstyrelsen.

Förutsättningar för att ett stort energibolag ska återföra aska. Harald Svensson Fortum

 

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se