Svenska EnergiAskors logga


 

Askprogrammets samtliga rapporter

Alla rapporter
 

Askprogrammet - en del av Värmeforsk

Programmet Miljövänlig användning av askor har sedan 2002 bedrivits med stor framgång och dokumenterad effektivitet. Över 140 projekt har genomförts eller är under genomförande, en investering som uppgår till knappt 100 Mkr. Programmet har fått en bred uppslutning både från aktörer i branschen och myndigheter.

VISION
"Askor nyttiggörs i ett hållbart samhälle"


MÅL

"Askprogrammets forskning skall ge kunskap som möjliggör miljöriktigt nyttjande av askor."
Med miljöriktigt nyttjande menas ingen eller ringa risk för hälsa och miljö samt god hushållning med resurser.

STRATEGISKA SATSNINGAR

Strategiska satsningar i framtiden ska bygga på de komponenter som är forskningsprogrammets styrka:
Kunskapsuppbyggande tag fram och förmedla kunskapsbaserat underlag till beslutsfattare och övriga aktörer
Goda exempel visa samt implementera utvecklings- och demonstrationsprojekt
Uppföljning och verifiering av olika typer av askanvändning
Nätverk med insikt och beredskap att klokt och rationellt hantera uppkomna frågeställningar avseende askanvändning.

INFORMATION

Askprogrammet satsar mycket på information främst genom rapporter, semiarier, nyhetsbladet Aska & Miljö, hemsidan Askprogrammet.com samt databasen Allaska. Engelska (och svenska) sammanfattningar och texter under figurer tabeller och bilder. En del rapporter, inte minst en syntes av programmet 2002-2008 är skrivna på engelska.

askprogrammets bilder


 

Här finns information och sammanfattning av Askprogrammets rapporter. Om intresse för hela rapporten finns är denna enkel att hitta via fritextsökning av rapporter på Värmeforsk hemsida - Rapportdatabas.

Rapporterna är uppdelade i ämnesområden:

>> Geoteknisk användning av aska

>> Användning av aska i deponier

>> Användning av aska i skog och mark

>> Miljö och kemi

>> Övrigt

     

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se