Svenska EnergiAskors logga


 

Avfallsförordningen

Miljöfrågor
Avfallsförordningen

Avfallsförrdningen (SFS 2001:1063) styr hur avfall får hanteras och i vissa fall också hur det får deponeras.

Avfallsförordningen klassar vad som är farligt avfall resp. icke farligt avfall. Det bygger på ett materials inneboende farlighet medan deponiförordningen som reglerar vad som får läggas på en deponin för inert, icke farligt och farligt avfall bygger på potentiell utlakning av farliga ämnen. Farligt avfall kan mycket väl få läggas på en deponi för icke farligt avfall om utlakningskriterier för denna typ av deponi klaras. I Sverige får ett avfall som klassas som icke farligt avfall läggas på en deponi för icke farligt avfall även om utlakningskriterier för denna typ av deponi överskrids.

EWC-koder.

En stor del av klassningen enligt avfallsförordningen sker via EWC-koder dvs  beroende på hur avfallen uppstått. Men även om det är enkel ingång till icke farligt avfall (aska från förbränning av torv och obehandlat trä) eller till farligt avfall (rökgasreningsrester från avfallsförbränning) så går det att klassa om om avfallen håller resp inte håller farliga ämnen.

Askor från samförbränning har dubbla ingångar, dvs de skall alltid klassas beroende av om de håller farliga ämnen eller ej. Med samförbränning menas förbränning som har som huvudsakliga syftet att producera energi även om bränslena är avfall. Denna tolkning har fastslagits av EU:s generaladvokat på miljööverdomstolens förfrågan 2009.

Dubbla ingångar

Avfallsförordningen är inte så enkel att tolka och tillämpa för så kemiskt komplicerade ämnen som askor. Värmeforsk rapport 1103 är en uppföljning av rapport 886 ( =Avfall Sveriges rapport ”005:01) och är en vägledning för klassificering av förbränningsrester och är främst avsedd för askor med dubbla ingångar.
Den används regelbundet för klassning av askor.

Värmeforks Rapport 1198 2011 Bengt Noläng, Rolf Sjöblom: Betydelsen av fast löslighet i järn(hydr)oxider för fastläggning av potentiellt miljöstörande ämnen i askor, styrker att denna metodik är tillräckligt försiktig.

Frågor om pH och ekotox utreds för närvarande inom EU (senhösten 2011). Vad gäller ekotox har tre Värmeforsk rapporter (som är koordinerade med ett par Avfall Sv rapporter) visat att askor ej är ekotoxiska pga av ekotoxiska ämnen. Vad gäller pH är praxis att det som mest är grunden till högt pH, bränd kalk, är en önskad förening som ej bör ge upphov till att askorna skall klassas som farligt avfall. Dessutom vid stökiometrisk utspädning sjunker pH snabbt för hittills undersökta svenska askor till ett pH som visar att det finns mindre än 5% av frätande ämnen som är gränsen enligt avfallsförordningen.

>> Läs mer om ekotox.

Förväntade förändringar

Det pågår en omarbetning av avfallsförordningen inom EU och den skall vara klar 2011.  Det förväntas skärpta krav för ekotoxiska ämnen som zink och koppar, men att biotester får vara avgörande samt att allt mer skall klassas enligt ËWC-koder med enkla ingångar om vad som är farligt eller icke farligt avfall. 

Farligt avfall pga av sameldning med olja

Aska från eldning av mineralolja skall anses var farligt avfall med enkel ingång enligt avfallsförordningen. Och vid eldning av olika bränslen skall man anse att askan skall klassas efter det bränsle som ger den strängaste klassningen. Olika länsstyrelser har dock ansett att om mängden aska från oljeeldningen är mycket liten så skall den inte påverkan klassnigen av askan mer än vad dess innehåll gör.

Detta har behandlats i följande rapport:

Nordisk Innovation center Rapport TR 631 2008 Guideline for classification of ash from solid biofuels and peat utilised for recycling and fertilizing in forestry and agriculture Nina Haglund jämte expertgrupp

Rapporten tar upp framför allt svenska och finska erfarenheter, regler och rekommendationer för aska till skog.

Den konstaterar att många biopannor måste starta och/eller vid behov ha stödeldning med olja. Rapporten rekommenderar att om mindre än 1% av askan kommer från förbränning av olja så skall den inte med enkel ingång vara farligt avfall:
" This Nordic Guideline suggests that the Directive should be interpreted as ash containing less than 1% of oil fly ash and boiler dust should still be considered as 10 01 01 or 10 01 03 due to the relatively small amount of oil in the total fuel mix as well as the negligible impact of the oil ash on the properties of the biofuel ash. However, the ash shall be classified as hazardous wastes if it contains dangerous substances."

 

PM: Nytt Avfallsdirektiv!

 


CR 100114


 
   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se