Svenska EnergiAskors logga


 

Beviljade projekt- Askprogrammet 2014-2016

Nedan är en lista för beviljade och pågående projekt inom Askprogrammet- Miljöriktig användning av askor 2014-2016

>> Q14-202 Tillväxteffekter av asktillförsel efter helträdsuttag på fastmark/Skogforsk

>> Q14-204 Långtidsuppföljning av grusväg stabiliserad med bioflygaska – Sörkrångevägen/S G I

>> Q14-207 Uppföljning av försök med asktillförsel i äldre dikade torvmarksskogar/SLU

>> Q14-210 Behandling och återvinning av outnyttjade resurser i flygaska från avfallsförbränning/IVL
 
>> Q14-217 Omarbetning och uppdatering av klassningsmetodik för askor/Tekedo

>> Q14-220 Kritisk utvärdering av metoder för faroklassificering av avfalls ekotoxiska egenskaper/SGI
 
>> Q14-223 Tillväxteffekter av asktillförsel på skogsmark med varierande bördighet/Skogforsk
 
>> Q14-230 Effektivisering av transportkedjan för ökad askåterföring till skog/Svensk Skogsgödsling
 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se