Svenska EnergiAskors logga


 

Användning av aska på deponier

Askanvändning
Användningsområde: Deponier

Den största delen av energiaskan används i dag för att täcka gamla soptippar. Inom några år är de festa deponier täckta och då behövs nya användningsområden för att undvika ett askberg.

Askan har länge haft sin viktigaste uppgift som konstruktionsmaterial vid landets deponier. Genom att täcka sopbergen med aska förhindras läckage av eventuella miljöfarliga ämnen i mark och vattendrag och utsläpp av växthusgaser.

En medveten miljöstrategi har dock gjort att mängden deponerat avfall minskat stadigt de senaste åren och många soptippar har stängt. Sopor från hushåll och industrier ses i dag som en resurs i stället för ett problem. Avfallet eldas i landets fjärrvärmeverk och bidrar på så sätt till produktionen av el och värme.

Hindrar läckage och utsläpp
I dag finns ett 150-tal deponier i drift och dessa uppfyller helt andra krav på konstruktion än de gamla soptipparna. Dagens deponier konstrueras med ett tätskikt av aska för att skydda miljön runt omkring. Askan används både som fyllnadsmassa, för att stabilisera soporna, och i tätskiktet, som innesluter avfallet. Även gruvavfall kan täckas med hjälp av aska för att minska utlakning av metaller.

Redo för nya uppgifter
Inom en tioårsperiod kommer landets deponier att vara täckta. Då behövs nya användningsområden för de 1,5 miljoner ton energiaska som årligen produceras i landets fjärrvärmeverk.

Två områden där energiaskan har stor potential är exempelvis som resurs vid väg- och hamnbyggen. Askan spelar också en viktig roll i ett fungerande kretslopp. Genom att återföra bioaska till skogen förhindras försurning som orsakas av ett ökat uttag och användning av biobränslen.

 

>> Mer information; PM:Användning av aska på deponier

 

Tillbaka

 

deponier
     

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se