Svenska EnergiAskors logga


 

Långtidsegenskaper

Miljöfrågor
Långtidsegenskaper

Rapport 1198 201: Betydelsen av fast löslighet i järn(hydr)oxider för fastläggning av potentiellt miljöstörande ämnen i askor, Bengt Noläng, Rolf Sjöblom.

Rapporten visar att (hydr)oxider av främst järn, men också mangan, sannolikt har en avgörande betydelse för fastläggning av spårelement i askor genom fast löslighet. Både i miljön och i askor fungerar därmed järn och mangan som effektiva sänkor för tungmetallers aktivitet, bl.a. vad gäller löslighet.

Dessa slutsatser har dragits genom en bred genomgång av litteratur. Särskild tyngd har lagts på eventuella begränsningar samt på att verifiera att det som uppges om jord också är tillämpligt för askor. En viktig förutsättning för detta är att järn tillsammans med mangan ska finnas i överskott i förhållande till spårämnena. Detta villkor är uppfyllt i de flesta fall i askor.

Resultaten styrker att den klassningsmetodik för förbränningsrester som tillämpas enligt Värmeforsks (866; 1103) och Avfall Sveriges (2005:01) rapporter om klassning enligt avfallsförordningen är tillräckligt försiktig.

Askor är av särskilt intresse i samband med gruvavfall eftersom de kan buffra pH och därmed skapa goda betingelser för fastläggning av tungmetaller genom fast löslighet i de järnföreningar som de innehåller.

Beträffande acceptans till deponi visar resultaten att riskerna sannolikt ofta blir kraftigt överskattade om inte askorna åldras på lämpligt sätt före provning.  Det stämmer väl med att Avfall Sveriges rapport 2011:11 påtalar att lakningsförsök enligt deponiförordningen skall göras på material i kemisk jämvikt dvs ej på färska askor.

I samklang med detta redovisas att vid geoteknisk användning är det angeläget att bestämma långtidsegenskaperna för askor och att det är dessa som sedan bör användas för platsspecifika utvärderingar av eventuella miljökonsekvenser.
   
 

 

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se