Svenska EnergiAskors logga


 

Nytt Avfallsdirektiv

Miljöfrågor
Avfallsförordningen
- PM: Nytt Avfallsdirektiv

Nytt Avfallsdirektiv - Waste Framework Directive

Detta nya avfallsdirektivet 2008/98/EG beslutades 19 november 2008. Medlemsstaterna skall införliva direktivet inom två år och senast den 12 december 2010.
Svenska EnergiAskor har har med stöd av advokat Mikael Hägglöv i nov 2009 gett ett remissvar på miljödepartementets förslag på att implementera detta direktiv i svenska lagstiftning. Se sida om remissvar ang Nya avfallsregler. Det överensstämmer väl med både Svenska Näringslivs och Lagrådets svar.
Direktivet ersätter tre nu gällande direktiv; ramdirektivet (2006/12/EG) om avfall, direktiv (91/689/EEG) om farligt avfall och direktiv (75/439) om spillolja.

 

 

Det nya ramdirektivet innehåller:

  • definitioner och omfattning av direktivet
  • avfallshierarkin och bestämmelser som styr mot den
  • hantering av avfall inklusive tillstånd
  • planering av avfallshanteringen
  • administrativa krav kring rapportering, inspektioner och översyn.

Direktivet framhåller bland annat avfallshierarkin som skall gälla som prioriteringsordning för avfallspolitiken:

1. Förebyggande
2. Förberedande för återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning
5. Bortskaffande

Det definierar bland annat när förbränning är återvinning och ger grundregler för när restprodukter är biprodukter och när avfall kan upphöra att vara avfall dvs att bli produkter. ( End of Waste). Det kommer nya regler för klassning av farligt avfall under 2011. Se sammanfattning nya avfallsregler.

Det nya direktivet innehåller nya definitioner, nämligen:
När är förbränning återvinning?

Gränsen mellan vad som är återvinning och vad som är bortskaffande vid förbränning av hushållsavfall blir tydligare genom att man inför ett tröskelvärde för energieffektiviteten för återvinning genom användning som bränsle:

Detta omfattar förbränningsanläggningar avsedda för kommunalt fast avfall vilkas energieffektivitet uppgår till minst

— 0,60 för anläggningar som tagits i drift och tilldelats tillstånd enligt gällande gemenskapslagstiftning före den 1 januari 2009,

— 0,65 för anläggningar som fått tillstånd efter den 31 december 2008,

enligt följande formel:

Energieffektivitet = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),

där följande gäller:

Ep är den energi som årligen produceras i form av värme eller elektricitet. Den beräknas genom att energin i form av elektricitet multipliceras med 2,6 och värme som produceras för kommersiella ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år).

Ef är den årliga energitillförseln till systemet från sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (GJ/år).

Ew är den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet under ett år beräknad utifrån avfallets nettovärmevärde (GJ/år).

Ei är den energi som importeras under ett år, bortsett från Ew och Ef (GJ/år).

0,97 är en faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning.

Denna formel ska tillämpas i enlighet med referensdokumentet om bästa tillgängliga teknik vid förbränning av avfall.


Avfallsbegreppet

Det införs ett indirekt förtydligande av avfallsbegreppet genom en ny artikel om vad som krävs för att en restprodukt ska kunna anses vara en biprodukt och inte avfall. Vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att specifika ämnen eller föremål ska betraktas som en biprodukt och inte som avfall kommer att tas fram i ett senare skedde.

Biprodukter (Artikel 5)

1. Ett ämne eller ett föremål som uppkommer genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera detta kan endast betraktas som biprodukt i stället för som avfall enligt artikel 3.1 om följande villkor är uppfyllda:

a) Det ska vara säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta att användas.
b) Ämnet eller föremålet ska kunna användas direkt utan någon annan bearbetning än normal industriell praxis.
c) Ämnet eller föremålet ska produceras som en integrerad del i en produktionsprocess.
d) Den fortsatta användningen ska vara laglig, dvs. ämnet eller föremålet ska uppfylla alla relevanta produkt-, miljö- och hälsoskyddskrav för den specifika användningen och inte leda till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa

Farligt avfall, läs vår pdf-fil om EKOTOX

End of Waste

Det nya ramdirektivet innehåller en artikel om när avfall upphör att vara avfall (end of waste).

När avfall upphör att vara avfall (Artikel 6)

1. Visst specifikt avfall ska upphöra att vara avfall i den mening som avses i artikel 3.1 när det har genomgått ett återvinningsförfarande, inbegripet materialåtervinning, och uppfyller specifika kriterier som utarbetats på följande villkor:

a) Ämnet eller föremålet ska användas allmänt för specifika ändamål.
b) Det ska finnas en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller föremål.
c) Ämnet eller föremålet ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika ändamålen och befintlig lagstiftning och normer för produkter.
d) Användning av ämnet eller föremålet kommer inte att leda till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa.

Kriterierna ska vid behov inbegripa gränsvärden för förorenande ämnen och ta hänsyn till ämnets eller föremålets eventuella negativa miljöeffekter.

En rapport har inkommit under februari 2009 som beskriver metodik för att ta fram dessa kriterier och för miljökonsekvensbedömning vid "end of waste".  Dessa gemensamma kriterier skall tas fram för utvalda typer av avfall och planeras att bli klara inom 1 till 2 år. Det är troligt att end of waste kriterier kommer att tas fram för användning av askor som t.ex. ballastmaterial.

Krav på medlemsstaterna om mål/handlingsplaner

Medlemsstaterna ska i enlighet med artiklarna 1 och 4 upprätta avfallsförebyggande program senast den. 12 december 2013. I programmen skall mål för det förebyggande arbetet sättas upp.

Senast 2014 kommer kommissionen att fastställa gemensamma mål för 2020 om att förebygga avfall. 

Kommissionen har tagit fram gemensamma mål för återvinning till år 2020:

Artikel 11, Återanvändning och materialåtervinning:
a) Senast 2020: Förberedandet för återanvändning och materialåtervinning av avfallsmaterial, som ska omfatta åtminstone papper, metall, plast och glas från hushåll och, eventuellt, samma material från andra källor förutsatt att dessa avfallsflöden liknar avfall från hushåll, ska öka till totalt minst 50 viktprocent.
b) Senast 2020: Förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall, med undantag för sådant naturligt förekommande material som definierats i kategori 17 05 04 i avfallsförteckningen, ska öka till minst 70 viktprocent, varvid också ska medräknas sådana fall där avfall används som fyllmaterial för att ersätta annat material.

European Waste List

Det nya direktivet 2008/98/EG hänvisar till en revidering av avfallsförteckningen enligt 2000/532/EG (motsvarande Bilaga 2 i avfallsförordningen).  Systemet för avfallsklassificeringen kan/bör anpassas till att efterlikna systemet för GHS (Globally Harmonized Systems) som används för klassificering av kemikalier i REACH. Det är idag oklart hur detta kan påverka t.ex. klassificering av askor.

Konflikter eller kvarstående frågor

Kvarstående frågor gällande avfallsförordningen är framtagande av end of waste kriterierna, framtagande av biproduktkriterierna och revideringen av avfallsförteckningen och regler om bla H14 ekotox.


CR 100121


 
Tillbaka  

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se