Svenska EnergiAskors logga


 

Oförbränts påverkan på hållfastigheter

Askanvändning
Användningsområde: Geoteknik
-Oförbränts påverkan på hållfastigheter

Oförbränt i askor kan vara oförbrända bitar av trä men består oftast mest av mineraliskt kol dvs sot eller möjligtvis koks.  Mängden organiska gifter är låg – detta diskuteras på en speciell sida. Flygaska från kolförbränningen som används i betong delas in i olika klasser beroende på kolinnehållet, ju lägre kolhalt desto bättre flygaska. Kolet i flygaskan har i allmänhet hög porositet och hög specifik yta samt absorberar stora mängder vatten och tillsatsmedel som plasticerare och luftporbildare. Hög kolhalt kräver mera vatten för en viss konsistens, vilket sänker hållfastheten för betongen och har även en retarderande verkan på cementreaktionerna. Det oförbrända hindrar även kontakt med de ämnen som skall reagera med varandra.

För kolflygaskor enligt EN 450 finns tre klasser: Under 5%, 2-7% samt under 9%. 

Sv Energiaskors tummregel att härdningen är bra under 5% oförbränt (bättre ju lägre), kan ge  hygglig härdning upp till ca 10% och är helt omöjligt att härda över 20% tex för att göra pellets av flygaska.  För bottenaskor har dåliga härdningsegenskaper,  obefintliga om de släckts i vatten. I Vägverkets normer får det finnas högst 5% organiskt kol mätt med en speciell metod.  Men den och andra metoder skiljer inte på organsikt och mineralisk kol utan mäter allt oxiderbart kol.  Så den regeln är ej relevant för askor med hög halt sk organisk men i verkligheten mineraliskt kol. Men askors egenskaper som konstruktionsmaterial är bättre ju lägre halt oförbränt de håller. Men välförbränd (rost)bottenaska är både välsintrad till relativt hållfasta och kantiga grövre korn samtig som de håller mindre mängd oförbränt.

Askor från fluidbedpannor har i regel mycket låga halter oförbränt, ofta under 1%.

 

CR 10015

 

 

 

Tillbaka

   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se