Svenska EnergiAskors logga


 
Om Svenska EnergiAskor

Vårt uppdrag

Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av askor från energiproduktion. Målet är ett hållbart energisystem där askorna i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet.

"Aska ska användas som miljövänlig resurs i ett hållbart samhälle!"

Idag ägs Svenska EnergiAskor av 10 stycken energiföretag. Målsättningen för bolaget är att bidra till att medlemsföretagen får avsättning för askor på ett miljöriktigt, resurseffektivt och ekonomiskt sätt.

Affärsidé

Svenska EnergiAskor ska verka för att nå målsättning genom;

  • Information och påverkansarbete gentemot politiker, myndigheter och möjliga användare av askor.
  • Att bidra till kunskapsuppbyggnad om användning av askor.
  • Att verka för att storskaliga projekt för askanvändning kommer till stånd.

Bolagets arbete ska vara baserat på vetenskapliga fakta och aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten.

Svenska EnergiAskor AB är ett icke vinstdrivande bolag som för närvarande ägs av följande energibolag:

-AB Fortum Värme

-Söderenergi AB

-Eskilstuna Energi & Miljö AB

-Tekniska Verken i Linköping AB

-Sundsvall Energi AB

-Vattenfall AB Värme Norden

-Mälarenergi AB

-Gävle Kraftvärme AB

-Öresundskraft Kraft & Värme AB

-Göteborg Energi AB

Bolaget har ambitionen att fungera som ett branschorgan för miljöriktig användning av askor. Målsättningen är därför att få fler askproducenter som delägare.

Vi är organiserade med en styrelse och en VD.

Mer info om Svenska EnergiAskor finns under rubriken Bli Delägare.
 

 
Utläggning av rostbottenaska som lättfyllnad för motorväg på svag grund - E4 i Norrköping. 
När bränsle eldats för att producera fjärrvärme uppstår förbränningsrester i form av aska.
Askornas egenskaper och användningsmöjligheter beror på vilket bränsle som har eldats. Exempel på användningsmöjligheter är tjälisolerande vägbyggnadsmaterial, tätskikt på deponier, motverkande av försurning och vitalisering av skogsmark.
   
 

Blåeld som växer i aska

   

 

 

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se