Svenska EnergiAskors logga


 

Aska till skog och mark

Askanvändning
Användningsområde: Skog och mark

Energiaska har en nyckelroll för att minska försurningen i skog och mark. Den ökade förbränningen av biobränsle riskerar att på sikt skapa en obalans i naturen. Lösningen är att återföra bioaskan till skogen.

I dag används skogsavfall, så kallat biobränsle, vid framställning av el och värme i landets fjärrvärmeverk. Biobränslet består av grenar och toppar som flisas till så kallad grot. En stor del av de basiska näringsämnena i skogen finns i groten och särskilt i barren. När avfallet tas ut ur skogen uppstår en obalans och marken försuras på sikt. I en orörd skog överförs de basiska näringsämnena till marken på ett naturligt sätt när träden dör och förmultnar.

Basisk aska sluter kretsloppet
Problemet med försurningen kan dock minska genom att den basiska askan från fjärrvärmeverken och skogsindustrin återförs till skogen där grenarna och topparna hämtades. I dag används skogsavfall från ca 60 000 hektar i landet, men aska återförs endast till en fjärdedel av markerna. För att få ett fungerande kretslopp måste användningen av skogen som biobränsle kompenseras. En livskraftig skog kräver att en större andel aska återförs.

Detta rekommenderas också av Skogsstyrelsen, särskilt där marken redan är försurad eller där det tas ut mycket barr. Rekommendationen gäller även skog på torvmark, som växer bättre om den gödslas med aska. En god affär även för skogsägarna.

Läs aktörsrådets slutsatser om Askåterföring till skog och mark (2014-11-11)

Mer information, PM: Aska till skog och mark

I vårt PM finns mer information om aska till skog och mark, bland annat

  • Hur jonbalansen i marken återställs med askåterföring

  • Skogsstyrelsens synpunkter och rekommendationer

  • Olika typer av pannor som används för förbränning av biobränslen

  • Vilka askor som kan vara lämpliga för askåterföring

  • Länkar till och sammanfattningar av Askprogrammets rapporter

  • Att det finns en stor potential för lönsam trädtillväxt med askgödsling av välskött dikad torvskogsmark samtidigt som utsläppen av klimatgaser indikeras minska.

  • Skillnader i synsätt mellan Sverige och Finland

  • Länkar till handbok och utbildningsmaterial från EU-life projektet Recash

  • Gränser för Cesiumkontaminerade askor

 

Tillbaka
Försök med aska för att öka trädtillväxt på dikad torvmark.


Spridning av aska med skotare i gallringskog


     

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se