Svenska EnergiAskors logga


 

Askvolymer

Askanvändning
Askvolymer

SCB har på uppdrag av Svenska Energiaskor genomfört en undersökning om askanvändning och askproduktion för år 2012. Mängden aska som uppstår vid energiproduktion I Sverige uppgick till 1,7 miljoner ton år 2012. Ladda ned rapporten här: Askor i Sverige 2012.
Läs pressmeddelande om rapporten här: Ny statistik – Askor i Sverige 2012

Mängden aska som uppstår vid energiproduktion uppgick till 1,5 miljoner ton år 2010, en ökning med 20 procent sedan 2006. Det framgår av en ny kartläggning som Svenska EnergiAskor genomfört bland fjärrvärmeföretag, pappers- och massaindustri samt träindustrin. Se utredningen Askor i Sverige 2010.

De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen och avfall i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Men i ett hållbart energisystem är det viktigt att även askorna ingår i kretsloppet och återanvänds på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt.

Såväl 2010 som 2006 användes knappt 70 procent av askan som konstruktionsmaterial för deponier, vägar och andra ytor. Andelen som används för täckning av deponier har dock ökat medan användningen som vägbyggnadsmaterial minskat. Övrig användning inkluderar bland annat återföring till skog och mark, jordförbättringsmedel, utfyllnad av oljebergrum och täckning av gruvavfall. Den deponerade mängden aska har minskat mellan 2006 och 2010.

Askornas möjlighet att spara på resurser genom att ersätta naturmaterial måste tillvaratas i större utsträckning.

Här kan du ladda ner rapporten från statistikundersökningen "Askor i Sverige 2010", och här kan du ladda ner utredningen från 2006 : Aska från energiproduktion – producerad och använd mängd aska i Sverige 2006.

 

 

130120

 

 

Tillbaka    

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se