Svenska EnergiAskors logga


 

Rapporter om återföring till skog

Alla rapporter

Gödsling med aska i skogsmark sker av två olika skäl:

Kompensationsgödsling - Återföra näring och mineral efter skogsbränsleuttag.

Vitaliseringsgödsling - Stärka skogsmarkens innehåll av näring och mineral, exempelvis för att motverka försurningen.


Inom Askprogrammet har flera rapporter om återföring till skog, här kan du ta del av dessa.


Här har vi samlat rapporter utanför Askprogrammet:


 
 

spridning av aska på hygge.

 
 

krossning och siktning av aska efter självhärdning (=krossaska)

 
 

skogskog i vilken aska har spridits

Aktörsrådets slutsatser om Askåterföring till skog och mark

Energimyndigheten har gett ut en syntesrapport om Energimyndighetens forskningsprogram 1997 till 2004:
Miljöeffekter av skogsbränsleuttag och askåterföring i Sverige (2006)

Skogsstyrelsen har genomfört ett antal omfattande studier om kompensationsgödsling av skogsmark:

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
av skogsbränsleuttag, asktillförsel och övrig näringskompensation - rapport 1, 1998, Skogsstyrelsen.

Rekommendationer vid uttag av skogsbränsle och kompensationsgödsling - meddelande 2, 2001 Skogsstyrelsen.

Askåterföring till skog, vardande blir verklighet? (2004)
Folke Bohlin och Kjell Mårtensson, SLU Institutionen för skogens produkter och marknader, har skrivit denna rapport. Författarna redovisar fallstudier över historik, utveckling och utfall av storskalig askåterföring, dessutom redovisas intervjustudier med skogsägare och en enkät riktad till landets fjärrvärmeföretag. Syftet var att identifiera drivkrafter och hinder för askåterföring och att ge underlag för rekommendationer för den praktiska utformningen av olika system.

Askans värde i skogen (2004)
Karin Segerud, Nirak Energikonsult. Rapporten är framtagen på uppdrag av Svenska EnergiAskor och innehåller en redovisning av askans ekonomiska värde i jämförelse med att tillföra näring och pH-höjande ämnen till skogen. Som ekonomisk jämförelse redovisas även alternativ användning av aska som konstruktionsmaterial i vägar samt deponeringsalternativet och en miljöekonomisk värdering av GROT-uttag med askåterföring.

Energimyndigheten (STEM) ger ut rapporter från forskningsprogram om återföring av bioaskor.
Mer info...

Tillväxtverket gav tidigare ut rapporter från program Askåterföring.
Mer info...

Vattenfall har genomfört ett antal miljöstudier över askor som gödselmedel.
Mer info...

Värmeforsk ger, förutom rapporterna inom Askprogrammet, ut rapporter om bl.a. olika behandlingstekniker för behandling av aska som ska användas för gödsling.
Mer info...

 
AFR-rapporter
Mer info...

 
Andra rapporter i ämnet askåterföring som publicerats av olika aktörer.


Diverse rapporter om askåterföring

Utgivna av olika aktörer.

Rapporter:

Verklighetsrapport om askåterföring - ett sätt att sluta kretsloppet, Lindberg A., Sydkraft, 1998.

Biobränsle och mångfald - på kollisionskurs i skogen?, Naturskyddsföreningen, 1998, kan laddas ner från Naturskyddsföreningens webbsida.

Skogsindustriellt avfall, idéer angående utnyttjande och omhändertagande, Ek M., Sundqvist J-O., IVL rapport B 1293, augusti 1998.

Spridning av aska från stråbränslen på åkermark - förutsättningar och rekommendationer, Hadders G., Flodén S., Jordbrukstekniska institutet, 1997.

Askåterföring - Replacement of ashes (examensarbete), Forsberg L-G, Sveriges Lantbruksuniversitet, 1997.

Ekologisk återföring av biobränsleaska, grönlutslam och kommunalt avloppsslam (examensarbete), Sundqvist T., Luleå Tekniska Universitet, 1997:152 CIV.

Granulering av vedaska med omrörarteknik (examensarbete), Nordenberg F., Mälardalens Högskola, 1996.

Askåterföring till skogsmark (examensarbete) - Teknik för askhantering vid AssiDomän Kraftliner i Piteå, Tekniska Högskolan i Luleå, Aunes M. , 1994:142 E.

Skogsgödsel av vedaska och avloppsslam (examensarbete), Tekniska Högskolan i Luleå, Berglund C, 1991:190 E.
 
     

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se