Svenska EnergiAskors logga


 
Bli Delägare i Svenska EnergiAskor!

Svenska EnergiAskor AB är ett bolag vars målsättningen är att bidra till att medlemsföretagen får avsättning för askor på ett miljöriktigt, resurseffektivt och ekonomiskt sätt.

Svenska EnergiAskor arbetar för att nå målsättning genom;

  • Information och påverkansarbete gentemot politiker, myndigheter och möjliga användare av askor.

  • Att bidra till kunskapsuppbyggnad om användning av askor.

  • Att verka för att storskaliga projekt för askanvändning kommer till stånd.

Bolagets arbete är baserat på vetenskapliga fakta och aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten.

Energiaskor är det samlande namnet för askor, slagger och rökgasreningsprodukter som faller vid framställning av produkten energi vid värmeverk och industrier. Det blir i praktiken askor som faller från förbränning av grot, spån, bark, energiskog, returträ, träpellets, bricketter, industriavfall (trä, papper och plast), torv, kol, gummi, hushållsavfall mm. På området avfallsaskor skall vi vara ett komplement till Avfall Sveriges förtjänstfulla arbeten.

 

Svenska EnergiAskor ägs för närvarande av tio energiföretag; se Om oss. Några av delägarna är aktiva både inom Avfall Sverige och Svenska EnergiAskor.

Målet är att vi skall ha en betydande miljöriktig avsättning av energiaskor utanför våra egna områden och deponier samtidigt som energiaskor skall användas på effektivaste möjliga sätt som värdefulla anläggningsmaterial på deponierna.

Vi har skapat Svenska Energiaskor AB för vi tror att det ligger i vår branschs intresse att skapa en bred och stark intresseorganisation som driver på en utveckling mot en ökad miljöriktig avsättning av askor. Det kräver en part som är gemensam för oss intressenter som bl. a har kontakter med myndigheter och politiker, är kunskapsspridare, kan fungera som remissinstans, kan agera snabbt vid oväntade hot och vara stöd för dina problem med miljömyndigheter vad gäller askor. För att få en bra tyngd och kunna representera branschen på bästa sätt behöver vi få fler delägare. Ju fler vi blir desto kraftfullare kan vi agera.

Vi är organiserade med en styrelse, ett presidium och två arbetsgrupper, en VD, Monica Lövström och två konsulttjänster. Delägare har en ledamot och en suppleant i styrelsen och en representant i arbetsgrupperna. D.v.s. varje delägare har stor möjlighet att påverka verksamheten.

Hemsidan är basen i vår informationsspridning och kunskapsinsamling. Hemsidan har länkar till en rad olika branschorgan och företag, den håller nyheter, rapporter, samt bildmaterial från föredrag om energiaskor. Målet är att den skall vara en attraktiv källa till inspiration och kunskap för alla som arbetar med askor.

En viktig del av Svenska EnergiAskors arbete är att öka kunskapen om möjligheterna att använda askor. Arbetet drivs genom direkt påverkansarbete, remisser och framtagande av rapporter. Vi ger ut ett Nyhetsbrev med goda exempel på askanvändning, aktuell information angående remisser och rapporter kopplade till askor och askanvändning. Vi tar fram årlig statistik med information angående askvolymer och askanvändning. Vi har tagit fram en handbok ”Askor en resurs rätt använd”. Syftet med handboken är att bidra till målsättningen att få rätt askor på rätt plats.

Svårigheter vid miljöprövningen är identifierad som ett av de tydligaste hindren för användning av askor. Det finns bra tekniska underlag och miljödata som motiverar användning av askor utanför deponier och egna industriområden.  Handboken kan vara ett första viktigt steg för att öka möjligheterna att använda restmaterialet askor.
Svenska EnergiAskor ger ut ett nyhetsbrev till ca 1 300 personer; tjänsteman inom kommun, länsstyrelser och på centralnivå, energiföretag, möjliga askanvändare, universitet och institut.  Artiklar om analysmetoder för att klassificera askor, en rad goda exempel på askanvändning, nyheter och kommentarer angående aktuella frågor.

Vi arrangerar en årlig Askdag i Stockholm. En heldag där branschen, miljömyndigheter på lokal, regional och central nivå kan mötas för att ta del av det senaste inom området och diskutera aktuella frågor.

Svenska EnergiAskor stödjer Värmeforsks delprogram Miljöriktig användning av askor. Vi är djupt engagerade i att stödja delprogrammet samtidigt som vi kreativt söker få fram projekt som leder till de ovanstående målen och inte minst att genom seminarier, produktblad och andra åtgärder marknadsföra resultaten till myndigheter och användare.

Vi har bra kontakter och samarbeten med alla branscher och myndigheter som kan bidra till en miljöriktig användning av askor, bland annat svarar vi på remisser, ex. rörande Användning av avfall i anläggningsarbeten och Miljömålen. Se våra senaste remisvar på sidan om detta.

Vi behöver fler delägare för att kunna upprätthålla en hög standard på vårt arbete och att i allt större utsträckning fungera som branschorgan för miljöriktig användning av askor.

För att få mer information ber jag dig att maila till mig (Monica Lövström) på monica.lovstrom@energiaskor.se eller kontakta mig på telefon nr 070 661 23 34.

Med Vänliga Hälsningar

Monica Lövström
VD


Svenska EnergiAskor AB
Holländargatan 17
111 60 STOCKHOLM

     
     

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se