Svenska EnergiAskors logga


 

Ekotox

Miljöfrågor
Ekotox

Inom EU skall aska klassificeras efter sin farlighet enligt det ekotoxiska H-14 kriteriet i avfallsdirektivet (2008/98/EG). Idag finns dock inga lämpliga kvantifirbara testmetoder för en sådan klassificering, men man anger att biologiska testsystem kan användas.

Studien, An ecotoxicological approach for hazard identification of energy ash beskriver sju askor som urlakas och karakteriseras biologiskt och kemiskt. Målen var att utvärdera om (a) tydliga koncentration-respons-förhållanden skulle kunna erhållas för valda toxicitetstester (bakterier, alger, kräftdjur och fiskar), (b) några test (er) i allmänhet är mer känsliga än andra och (c) giftiga resultat överensstämmer med kemiska analyssvar.

Det är intressant att resultaten tyder på att höga koncentrationer av icke-farliga komponenter (Ca, K) påverkat toxiciteten hos nästan alla ask-eluaten, medan farliga komponenter (som Zn, Pb) endast påverkade toxiciteten hos de eluat som rankas som mest farliga. Om hänsyn tas till både farliga och icke-farliga ämnen så var de observerade giftiga svaren relativt överensstämmande med de kemiska analyserna. Våra resultat visade dessutom att (under) kroniska tester var mycket känsligare än de akuta testerna. Användningen av extrapolering för att kompensera att den mindre känsliga akuta testen används kommer sannolikt att leda till över-eller underskattningar av toxiciteten. Vår rekommendation är därför att klassificeringen av avfallet i enlighet med H-14 bör grunda sig på (under) kroniska testdata.

Slutligen, med tanke på att behandling av eluatet innan toxicitetstester har en stor betydelse för koncentrationen och speciering av frigjorda ämnen, föreslås ytterligare studier så att ett relevant testprogram kan framläggas.

Läs gärna mer i vår pdf om ekotox.

 

 

 

nitocra

nitocra

Aska innehåller salter som KCl. Därför är organismer som lever i bräckt va tten såsom räkor Nitocra spinipes mycket lämpliga för att bedöma askors ekotoxixitet.

Figuren till vänster visar en vuxen räkhona med ägg säck och figuren till höger visar Nitocra spinipes 6 olika nauplii steg.

CR 101217    

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se