Svenska EnergiAskors logga


 

Aska återförs till skogsmark  - Växjö Energi

 

Växjö är en etablerad biobränslekommun och var en av landets första att installera trädbränsleeldning. I och med att ett nytt kraftvärmeverk en CFB-panna togs i bruk 1996 fick Växjö Energi AB en aska som uppfyllde kraven på att spridas i skogen. (Den äldre rostpannans aska höll bla för mycket oförbränt.) Växjö Energi AB och skogsvårdsstyrelsen inledde ett samarbete, som innebar att flygaskan ca 3500-5000 ton/år från det nya verket alltsedan dess har återförts till skogsmark. Fram till ca 2003 var återföringen, vitaliseringen tillsammans med kalk subventionerad med statliga medel för att motverka försurning. Skogsvårdsstyrelsen fungerar därefter mer som en konsult då man tar fram lämplig skogsmark för askspridning, (utan kalk) upprättar kartor, tar kontakt med skogsägare mm. Växjö Energi AB upphandlar och bekostar aktiviteterna kring askåterföringen.

Den spridningsbara flygaskan förvaras torr i silo på Sandviksverket, den befuktas innan den matas ut på lastflak och transporteras sedan till ett mellanlager. Under mellanlagringen härdar askan. När spridningssäsongen kommer tar man dit ett sorteringsverk. Askan krossas, siktas och transporteras till en lagringsplats i skogen varefter den sprides med en tallriksspridare på en skotare. Askans konsistens skall vara den rätta. Den får varken var för torr eller blöt. Mellanlagring och askåterföring sköts sedan flera år av Askungen Vital.

Förutom CFB pannan har man också en hetvattenrosterpanna som eldas med biobränsle, Förbränningen i denna panna blir dock inte fullständig. Bottenaskan från hetvattenpannan eldas därför sommartid om i samma panna och under vintertid eldas den om i CFB pannan, varför även denna aska kan spridas. Flygaskan från rosterpannan håller för mycket oförbränt för att vara lämplig att spridas och för mycket alkali för att omförbrännas i CFB-pannan. Den jämte bottenaskan från CFB, som består mest av sand, skickas till Econova för geotekniska ändamål.

Sv Energiaskor gjorde 2004 en utredning av askans värde i skogen. Där ingick en uppskattning av kostnader. Följande i intervju framtagna kostnader bör/kan inkludera både kalk och aska:

Skogsvårdsstyrelsen i Växjö hanterar och sprider årligen ca 5000 ton aska. Fukthalten i askan är 35 %. Totalt uppgår kostnaden till 450 kr/ton, vilket motsvarar 692 kr/ton TS.

Kostnaderna fördelas enligt följande:

Kostnader vid värmeverket  60 kr/ton
Sållning 100 kr/ton
Transport till skog  80 kr/ton
Spridning      160 kr/ton
Lagerkostnad och administration  50 kr/ton
Summa 450 kr/ton

 

Aska återförs till skogenAska återförs till skogen

 

Tillkommer att Skogsstyrelsen i Växjö erhöll 50 kr/ton aska, (77 kr/ton TS), som ersättning från markägarna. Dvs ca 770 kr/ton TS totalt år 2004.Askägare: Växjö Energi AB
Konsult: Skogsstyrelsen
Entreprenör. Askungen

 

Dokumentation:

Askåterföring till skog, vardande blir verklighet Folke Bohlin & Kjell Mårtensson SLU Uppsala 2004 Report No 11
ASKANS VÄRDE I SKOGEN Svenska EnergiAskor AB  Niirak, Ribbing 2004 (www.energiaskor.se)CR 110401

 

 

Tillbaka


 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se