Svenska EnergiAskors logga


 

Aska gör grusvägar mer tjältåliga

 

Aska har gjort grusvägen i Norberg tåligare vid tjällossning och regn jämfört med andra skogsvägar utan aska och höjt vägens livslängd avseendevärt

 

Varje höst och vår blir hundratals mil grusväg obrukbara i Sverige av tjällossning och regn. Ett försök utfört på 60 meter grusväg i Norberg visar att aska fungerar utmärkt för att göra vägen farbar igen. Askan har gjort vägen tåligare och höjt dess livslängd. – Det måste bedömas som ett extremt bra resultat att det än i dag inte finns några tjälskador på vägen, säger Mats Carlsson, projektledare på Stora Enso Fors AB, Fors Bruk, som deltog i försöket.

Många av landets grusvägar blir obrukbara varje år vilket medför stora kostnader för skogsnäringen och samhället. Att göra dem tillgängliga igen på traditionellt sätt är dyrt.

Försöket med aska i Norberg utfördes på en kort provsträcka, en grusväg som blivit mycket illa åtgången av tjällossning och regn.

Askan som användes kördes med lastbil från Stora Enso Fors AB, Fors Bruk. Där eldas biobränsle som alstrar processånga för produktion av massa och kartong.

 

– Det befintliga gruset på vägen skrapades bort och lades utefter vägens kanter. Därefter lades ett lager av 20 till 45 centimeter nybefuktad flygaska, som omedelbart packades med vält, berättar Mats Carlsson.

Det grusmaterial som hyvlats ut i vägkanten lades tillbaka och ett lager med en halv till en decimeter grus påfördes och packades också med vält.

För att ha någonting att jämföra med renoverades en annan sträcka av grusvägen med enbart naturgrus. Efter ett år jämfördes de två sträckorna. Det visade sig att vägstumpen med naturgrus hade stora tjälskador – medan den med restprodukten aska var oskadd.

Då hade 90 tomma och 90 fullastade timmerbilar kört på ”askvägen” utan att den uppvisade några tecken på att vara instabil.

– Det här är en kort, men mycket omtalad sträcka grusväg, berättar Mats Carlsson och syftar på att den korta provsträckan i Norberg många gånger har använts som referens och exempel på hur effektivt aska kan användas.

Försöket utfördes åren 2003–2004, men resultaten verifierades så sent som i april 2011. Då fanns fortfarande inga tjälskador på askvägen och heller ingen tendens till att aska kryper upp i slitlagret på vägen.

Undersökningen i Norberg har dokumenterats i en rapport inom ramen för Värmeforsks askprogram. Slutsatsen är att ”bärigheten ökar och trots vattenmättat tillstånd i delar av konstruktionen håller vägen för timmertransporter”.

 Mats Carlsson, projektledare på Stora Enso Fors AB, Fors bruk

 

Läs mer:
>> Värmeforsk rapport 949 2006 Josef Mácsik Flygaska som förstärkningslager i grusväg

Att ladda ner rapporten är gratis. Men för att göra det måste man fylla i namn, företag, e-postadress och adress. Detta är enbart till för Värmeforsks statistik.Tillbaka

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se