Svenska EnergiAskors logga


 

Rätt byggteknik ger miljösäkrare vägbygge

 

Forskningsprojektet Vändöra

Forskningsprojektet Vändöra - granskning av aska i vägbygge

 

Det är fullt möjligt att beräkna hur aska påverkar miljön när den används som byggmaterial i en väg. Forskningsprojektet Vändöra visar att det går att styra utlakningen med hjälp av vägens konstruktion.
– Nu kan beslutsfattare räkna ut vilka miljökrav som ska ställas på aska vid till exempel ett vägbygge, säger projektledaren David Bendz.

1987 anlades på prov en vägsträcka vid infarten till avloppsreningsverket i Linköping. Tre olika material användes: krossad betong, aska från kolförbränning och aska från kraftvärmeverket Gärstad i Linköping. 16 år senare skulle vägen byggas om och det gamla materialet tas bort. Ett schakt grävdes tvärs över vägen med syftet att specialgranska askan.

– Det gav oss en möjlighet att ta reda på vad som hänt under dessa 16 år, berättar David Bendz, som är teknologie doktor och avdelnings- chef på Statens geotekniska institut i Linköping. Han är entusiastisk när han för en novis försöker förklara betydelsen av projekt Vändöra som han ledde.

 

– Nu tror vi inte längre. Nu vet vi hur utlakningen går till i en väg som byggts med bland annat avfallsaska från ett kraftvärmeverk, och som använts under fältmässiga förhållanden under lång tid.

Projektets resultat visar att det i dag är möjligt att ställa miljökrav när en väg ska byggas med askavfall.

– Tidigare var kunskapen begränsad om hur utlakningen gick till. När vi analyserat prove- rna kom vi till en mycket intressant slutsats: ut- lakningen sker inte vertikalt utan horisontalt. Vägens kanter spelar en mycket viktig roll för vattenomsättningen inne i vägen, berättar David Bendz.

För den oinvigde säger detta inte mycket. Men förenklat betyder denna upptäckt att det går att beräkna utlakningen på ett korrekt sätt. Det är där- med möjligt att hantera utlakningen från askan genom val av vägens konstruktion. Det går att stoppa utlakningen helt eller bestämma i vilken takt den ska ske.

– Vi fick ett fingeravtryck av hur utlakning- en går till och har kunnat matematiskt modellera ut- lakningsförloppet. Detta gör det också möjligt för beslutsfattare att kunna räkna ut vilka miljökrav som ska ställas på aska vid till exempel ett vägbygge där aska används. Det ger dem en möjlighet att fatta rätt beslut så att inte ämnen kommer ut i naturen i en omfattning som ger oönskad miljö- påverkan, säger David Bendz.


 

David Bendz

David Bendz, teknologie doktor och avdelnings- chef på Statens geotekniska institut i Linköping.

 

 

 Tillbaka

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se