Svenska EnergiAskors logga


 
Hamnbygget billigare och miljösäkrare med aska
Askanvändning
Användningsområde: Geoteknik
-Muddermassor

Energiaskor kan lösa problemet med förorenade muddermassor när hamnar ska byggas om. Genom att blanda i aska binds tungmetallerna och muddermassorna kan då återanvändas som byggmaterial i hamnen.

Många hamnar runt Östersjön måste muddra sina inlopp för att bli säkrare och kunna ta emot allt större fartyg. Ett stort miljöproblem när hamnarna byggs om är bottenslammet, som till stor del innehåller farliga ämnen som tungmetaller. Föroreningarna är ett resultat av tidigare utsläpp från industrier och transporter. Under de närmaste åren kommer hundratusentals kubikmeter kontaminerat bottenslam att behöva muddras vid hamnarna runt Östersjön.

Sparar 500 miljoner kronor
Flera hamnar använder nu en ny muddringsteknik där energiflygaska är en viktig ingrediens. Tekniken är både miljösäker och betydligt billigare än den traditionella.

I Sverige har Gävle hamn fått tillstånd att testa tekniken. Den går ut på att aska från fjärrvärmeverk blandas i muddermassorna tillsammans med cement och andra bindemedel. På så sätt binds föroreningarna hårt i muddermassan och hindras att läcka ut. Samtidigt skapas ett nytt, fast byggmaterial som kan användas till konstruktioner i hamnbygget.

Lösningen att använda aska sparar både miljön och stora pengar. Gävle hamn räknar med att minska kostnaderna för hamnbygget med 500 miljoner kronor jämfört med om det genomförts på traditionellt sätt.

Vanligtvis måste muddermassorna schaktas bort och läggas på deponi, vilket är mycket dyrt. Detta kräver dessutom både transporter och uppläggningsytor. Bottenslammet i hamnen måste också ersättas med naturresurser som till exempel sprängsten, sand och grus.

Med den nya tekniken kan muddermassorna återföras till en utbyggnad av hamnen och få samma stabiliserande funktion som exempelvis bergkross.

Ny praxis för hållbart hamnbygge
Metoden att binda föroreningarna i muddermassan i stället för att schakta bort och ersätta den, har använts under lång tid internationellt. På senare år har tekniken även testats i Norden. Både Gävle hamn och Karleby hamn i Finland ingår i ett treårigt pilotprojekt, finansierat av EU. Övriga länder som deltar är Tyskland, Polen och Litauen.

Projektet, som leds av Statens geotekniska institut i Linköping, arbetar nu med att ta fram en praxis för hur de förorenade muddermassorna ska kunna tas om hand på ett tryggt och hållbart sätt i hela Östersjöregionen.

 

Se värmeforsks rapport 1129 Potentialbedömning av flygaskor sombindemedelskomponent för stabilisering och solidifiering (s/s) av muddermassor av Anna Wilhelmsson, Göran Holm, Johan Lagerlund, Aino Maijala, Josef Mácsik 2010.

 

Terminalyta under uppbyggnad i Åbo.s/s behandling av förorenade sediment med processstabilisering

Terminalyta under uppbyggnad i Åbo.s/s behandling av förorenade sediment med processstabilisering 

Åbos processtabiliseringsanläggning och dess enheter

Åbos processtabiliseringsanläggning och dess enheter

 

 

 

 

 

 

CR20100521

Tillbaka

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se