Svenska EnergiAskors logga


 

Så ska betong bli klimatsmart

Betong är ett långlivat byggnadsmaterial och byggnader som t.ex. Colloseum i Rom står sig ända sedan antiken. Huvudbeståndsdelarna i betong är cement, ballast (bergmaterial) och vatten. Cementtillverkningen orsakar stora utsläpp av CO2 då kalksten genom kalcinering vid 1500 C omvandlas till cementklinker. 60 % av CO2 utsläppen härrör från detta och resterande 40 % från de bränslen man använder. Enligt Cementas miljö och klimatansvarige Karin Comstedt Webb har svensk cementindustri sedan 1990-talet lyckats minska användningen av fossila, jungfruliga bränslen med 45 % genom att ersätta dessa med alternativa bränslen som bildäck, papper-plast-trä (SRF), kött-och benmjöl. Därvid minskades fossilberoemdet med 20%.

CO2-utsläppen kan minskas än mer genom ersätta en del av cementklinkern med flygaska, vanligen från koleldning och slagg från stålindustrin.

Cementa har en nollvison vad beträffar CO2-utsläpp till 2030. Detta kräver många olika åtgärder, bl.a. fortsatt bränsleomställning, energieffektivisering och så kallad karbonatisering. Sistnämnda innebär att när betong under lång tid exponeras för luft så kan ca 20% av den mängd CO2 som släppts ut vid cemettillverkningen, tas upp av cementen, Man är också intresserade av CO2-inlagring i berget, sk CCS., Enl Malin Löfsjögård, Vd på Svensk Betong så har cement-och betongindustrin tillsammans med trä- och stålindustrierna låtit IVL ta fram en gemensam modell för livscykelanalys i 19 punkter. När hänsyn tas till många olika faktorer och inte bara CO2 så går det inte att generellt säga att ett byggnadsmaterial är bättre än ett annat. Exempelvis lagrar betong värme och kyla bra vilket kan leda till energibesparingar.Läs hela artikeln från 9 januari på byggnyheter.se

 

Energiaskor 2015-01-13


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se