Svenska EnergiAskors logga


 

Lyckad satsning på hållbar bioenergi från skogen

Mer än hälften av Sveriges energikonsumtion består av förnyelsebar energi, och den största andelen kommer från skogen. Bioenergi från skogen utgör ett viktigt bidrag i arbetet med att ersätta fossila bränslen i samhället och därmed hejda klimatförändringarna. Alla former av bioenergiuttag kan medföra negativa effekter, men många av problemen kan minimeras med rätt hänsyn.

Deltagarna har utbildats inom stubbskörd, grotuttag vid slutavverkning och uttag av bioenergi vid gallring. Dessutom har askåterföring varit en del vid de flesta aktiviteter. Askåterföring innebär att man återför askan och därmed näringen från skogsbränslet för att återfå näringsbalansen i skogsmarken. Vid alla aktiviteter har man också pratat om hur hänsyn bör tas för att bevara den biologiska mångfalden och hur man undviker skador på mark och vatten.

– Askåterföring var relativt okänt i stora delar av Sverige vid projektets start, men har nu fått ett nationellt genomslag, säger Stefan Anderson.

 

Läs skogsstyrelsens nyhet från 17 december 2014

 

Energiaskor 2014-12-19


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se