Svenska EnergiAskors logga


 

Sala-Heby återför askan till skogen

Trots de oklara och motsägelsefulla budskap som vår regering skickar ut angående den energiväg Sverige bör välja så finns det ute i landet mindre energibolag som med ett klart miljötänk går sin egen väg rakt fram. Bland dem intar Sala-Heby Energi AB en tätposition, skriver Miljömagasinet.

 De båda kommunerna som är delägare i bolaget (Sala 87,5 procent och Heby 12,5 procent) är glesbefolkade men till ytan stora där de ligger i gränslandet mellan skogrik bergslagsbygd och Mälardalens jordbrukslandskap.

 All värme och el man säljer kommer från förnybara energikällor - skog, miljödeklarerad vattenkraft (EPD) och en del sol. År 2000 togs Silververket, den nya biobränsleeldade värme- och elpannan i Sala, i drift. Träflisen till kraftvärmeverket kommer från regionen. Mycket bark och spån tas från sågverket i Heby. Det finns nu beslut på att askan med sina viktiga näringsämnen ska återföras till skogen. Runt om i bygden har man ett 40-tal små och medelstora värmeanläggningar. Man har också ett eget elnätsbolag.

 Till skillnad mot många andra bolag har företaget inga fasta avgifter och kunden kan få ett rörligt timpris för att detaljerat kunna se sin energikostnad och minska sin förbrukning.

 

Läs hela artikeln ”Med solen mot framtiden” i Miljömagasinet

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/130724-med-solen-mot-framtiden.html

Energiaskor 2013-08-22


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se