Svenska EnergiAskors logga


 

Fosforåtervinning under utveckling

Det finns idag inga metoder för fosforåtervinning ur slam som kan tänkas fungera bekymmerslöst på merparten av svenska reningsverk. Samtidigt är det full fart på utvecklingen och det kan finnas lösningar runt hörnet, skriver Cirkulation.

Hans Carlsson, teknisk expert hos Tyréns har varit med och kartlagt tekniker för utvinning av fosfor, på uppdrag av Naturvårdsverket.
– Det är struvit-tekniker som ligger närmast till hands om man ska komma igång snabbt, men då måste reningsverken svänga om till biologisk fosforreduktion, säger Hans Carlsson när vi träffas i Helsingborg.

Det alternativ till struvitanläggningar som det talas mest om är förbränning av slam kombinerat med fosforutvinning, det är lösningar som Hans Carlsson just nu tycker är både svåra och dyra.

Teknikerna som finns i de forskningsartiklar som Hans Carlsson gått igenom finns i huvudsak endast i labbskala, teknikmognaden är låg. Mer än hälften av teknikerna handlar om utfällning av struvit. Ungefär en tiondel av artiklarna tar upp metoder för fosforåtervinning ur askor.

När det gäller förbränning dras den svenska marknaden även där med en del infrastrukturproblem. Det finns framförallt inga monoförbränningsanläggningar för slam (till skillnad från samförbränningsanläggningar) och slamtorkar är mycket ovanliga.

I samtliga tekniker måste man också ta hänsyn till att nya avfallsströmmar bildas. När en del av fosforn utvinns som struvit finns ett fosforfattigare slam med högre relativ andel föroreningar kvar. Vid andra tekniker handlar det om avsevärda askmängder eller andra strömmar med miljöfarligt avfall.

 Läs hela artikeln i Cirkulation

http://www.cirkulation.com/2013/08/fosforatervinning-under-utveckling/

Energiaskor 2013-08-30


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se