Svenska EnergiAskors logga


 

Avfall-till-energi plan kommer inte att ändra avfallshierarkin

EU-kommisionen har för avsikt att nästa år publicera ett "Wste-to- Energy"-dokument angående energiutvinning ur avfall som del i unionens övergripande energiplan. Man kommer dock ej att "pusha för ökad energiutvinning ur avfall" utan befintlig avfallshierarki där energiutvinning är lågt prioriterad, ligger fast. Man skall beakta avfall som annars skulle hamna på deponier. En fråga som man ännu ej riktigt vet hur man skall hantera är matavfall. Jämfört med tidigare kommer man att fkusera på kretsloppsekonomi, produktdesign, återbruk samt råmaterial.

 

Läs mer på www.endseurope.com

 

Energiaskor 2015--03-10

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se