Svenska EnergiAskors logga


 

Klimat och biologisk mångfald är stora utmaningar

AInförandet av en grön infrastruktur och tydligare fokus på ekosystemtjänster i beslutsfattandet är några av de åtgärder som nu genomförs för att nå de miljömål som handlar om biologisk mångfald. Internationella insatser är avgörande för att kunna nå luft- och klimatmålen men vi kan också göra mycket på hemmaplan. Det behövs ytterligare insatser för att nå de flesta av miljömålen. Därför presenterar Naturvårdsverket idag ett stort antal förslag för en bättre miljö, skriver Fastighet och Bostadsrätt.

Det är den första delen av 2015 års fördjupade utvärdering av miljömålen. Naturvårdsverket har utvärderat sju av 16 miljömål. De övriga nio målen utvärderas av andra myndigheter.

– Det finns mycket att göra inom transporter och samhällsplanering; för klimatmålet behöver vi bl.a. striktare utsläppskrav på fordon och prissättning av utsläpp och för en friskare luft krävs åtgärder som minskar utsläppen av kväveoxider på kritiska platser och av partiklar från användning av dubbdäck. I skogsbruket är askåterföring viktigt för att minska försurningen. Sedan finns stora vinster med åtgärder som minskar utsläppen av kväveföreningar vilket både gynnar ozonskiktet och bidrar till arbetet med klimatet, luften, övergödningen och försurningen, säger Oskar Larsson, chef på enheten för luft och klimat.

Läs hela artikeln från 4 maj på Fastighet och Bostadsrätts hemsida:
http://www.fastighetochbostadsratt.com/Teman/54863-Klimat-och-biologisk-mangfald-ar-stora-utmaningar.html 

Energiaskor 2015-05-19


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se