Svenska EnergiAskors logga


 

Vi bör dra ut två rör från alla hus

Som praktiskt arbetande miljöinspektör i Skaraborg, med många års erfarenhet av både enskilda avlopp och kommunala reningsverk, följer jag den mångåriga svenska slamdebatten. Frågan om slammet har sin parallell i avfallsdebatten. Från att ha kastat allt på soptippen, till förbränning av blandat avfall, har vi nu landat i en alltmer utvecklad sortering vid källan. Förutom glas, papper, metall och plast med mera organiserar nu majoriteten av kommunerna matavfallsinsamling för produktion av biogas och växtnäring. Avloppshanteringen står inför en liknande utveckling, skriver miljöinspektören Christer Haagman på SvD Brännpunkt.

Avloppsledningsnäten behöver kompletteras så att det går två rör ut ur husen. På samma sätt som många nu har en grön och en brun tunna för avfallet eller sorterar i olikfärgade påsar. Av källsorterat toalettavfall kan biogas produceras, samtidigt som det skapas en restprodukt som motsvarar stallgödsel.

Enligt medverkande i KSLA:s slamprojekt är förbränning av slam och utvinning av fosfor ur askan den mest energikrävande metoden med stora utsläpp av växthusgaser. Risken för att dioxin ska bildas vid förbränningen är stor. Slamförbränning missar också helt återvinning av kväve, mull och många andra näringsämnen. Enligt flera forskare är ett bättre kretslopp för kväve till och med viktigare än fosforåtervinningen. Att elda slam är alltså inte någon långsiktigt hållbar lösning. Det krävs källsortering av avloppet precis som vi nu sorterar annat avfall.

Läs hela debattartikeln från 3 maj på SvD:s hemsida: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-bor-dra-tva-ror-ut-fran-alla-hus_4533050.svd 

Energiaskor 2015-05-19


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se