Svenska EnergiAskors logga


 

Slutsatser från Aktörsrådet för askåterföring

Skogsstyrelsen anser att aska i ökad utsträckning ska återföras till skogen. Då kan den försurning som uppstår när biobränslen tas ut från skogen minska. Därför ska myndigheten i år och nästa år utöka samverkan med olika aktörer för att uppmuntra ökad askåterföring.

Under 2015 och 2016 kommer Skogsstyrelsen att satsa på dialog och kunskapsutbyte med skogsbruket och askproducenter för att öka kunskapen om hur askåterföring kan bidra till att minska den försurning som är en följd av uttag av biobränslen. Framförallt kommer detta att ske i de län där bristen på askåterföring är störst. Dessa är Jönköpings, Kalmar, Skåne, Stockholms, Östergötlands samt Örebro län. Skogsstyrelsen kommer också att vidareutveckla informationen om askåterföring på myndighetens webbplats.

– Syftet är att askåterföringen i Sverige som helhet ska nå den nivå där skogsbrukets försurande inverkan i stort balanseras, säger Stefan Anderson, markspecialist, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen rekommenderar återföring av ren träbränsleaska i många fall där uttag av grot - skogsbränsle i form av grenar och toppar - gjorts. Askan innehåller det mesta av näringen som fanns i avverkningsresterna från början samt har kalkliknande egenskaper som motverkar försurningen. Skogsstyrelsens bedömning är att uttaget av grot annars orsakar försurning och näringsutarmning av marken och, med tiden, i viss mån även av avrinnande vatten.

– Tyvärr återförs inte all ren träbränsleaska till skogen idag. Därför kommer vi arbeta med information till såväl askproducenter som till de skogsföretag som levererar bränsle till anläggningarna, så att vi tillsammans kan försöka öka askåterföringen i Sverige, säger Stefan Anderson.

I slutet av 2016 kommer en utvärdering att genomföras för att se hur askåterföringen utvecklats i de aktuella länen.

De aktuella åtgärderna är baserade på förslag i slutrapporten från Aktörsrådet för askåterföring. Syftet har varit att identifiera möjliga åtgärder för att öka askåterföringen i svenska skogar. Rådet har bestått av representanter för såväl skogssektorn som energisektorn samt myndigheter.

 

Direktlänk till Aktörsrådets slutsatser

 

Aktörsrådets slutrapport finns på Skogsstyrelsens webbplatsLäs mer om askåterföring

 

 

Mer information:
Stefan Anderson, markspecialist, Skogsstyrelsen, 035–13 68 40
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30


 

Energiaskor 2015--02-23


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se