Svenska EnergiAskors logga


 

Biokraften kan öka med 1 TWh om året

Biokraften kan öka med 1 TWh om året fram till 2040, till totalt 40 TWh, vilket motsvarar mer än en fjärdedel av den svenska elanvändningen, skriver Papper och Massa.

Enligt Svebio står bioenergi idag för omkring 35 procent av den svenska energianvändningen och biokraften svarar för 7 procent av den svenska elproduktionen. De befintliga biokraft- och kraftvärmeanläggningarna skulle kunna producera betydligt mer. I ett framtida 100 procent förnybart energisystem kan biokraften stå för en åtskilligt större andel av den svenska elförsörjningen än idag.

Biokraft har låg miljöpåverkan om man tillämpar bästa möjliga teknik för rening av rökgaser och askan kan recirkuleras om man använder rena biobränslen.

 

Läs hela artikeln från 8 april på Papper och Massas hemsida

 

Energiaskor 2015--04-24

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se