Svenska EnergiAskors logga


 

EU-kommissionen antar ett nytt paket om cirkulär ekonomi

EU-kommissionen har antagit ett nytt lagtstiftningspaket för att stimulera Europas övergång till cirkulär ekonomi. Lagstiftningen kommer att öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.

Syftet med åtgärderna är att hjälpa företag och konsumenter i EU att klara övergången till en starkare och mer cirkulär ekonomi. De föreslagna lagarna kommer att bidra till att sluta kretsloppet i produkters livscykel genom ökad materialåtervinning, vilket ger fördelar för både miljön och ekonomin. Åtgärderna kommer att optimera värdet och användningen av råvaror, produkter och avfall, främja energibesparingar och minska utsläppen av växthusgaser. Produkternas hela livscykel omfattas av åtgärderna, från tillverkning och konsumtion  till avfallshantering och marknaden för returråvaror. Övergången kommer att stödjas ekonomiskt genom finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, 650 miljoner från Horisont 2020 (EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation) samt 5,5 miljarder euro från strukturfonderna för avfallshantering och investeringar i den cirkulära ekonomin på nationell nivå.

Läs hela pressmeddelandet på EU-kommissionens hemsida: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_sv.htm


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se