Svenska EnergiAskors logga


 

Regeringskansliet lyfter SGI-projektet SMOCS i EU:s Östersjöstrategi

Projektet SMOCS (Sustainable Management of Contaminated Sediments) började med en idé om hur man utifrån ett hållbarhetsperspektiv skulle kunna hantera och samtidigt återanvända förorenade muddermassor i hamnar. Det var Göran Holm på Statens geotekniska institut och Bo Svedberg på Luleå tekniska universitet som såg en möjlighet att kemiskt binda föroreningarna i bottensedimentet som skulle muddras samtidigt som man gjorde hållfast byggmaterial av det.

- Genom industriutsläpp har tungmetaller som till exempel bly, kvicksilver och kadmium och även organiska föroreningar såsom PAH och PCB förorenat bottensedimenten i många svenska hamnar. Vi ville pröva om vi genom att blanda de förorenade botten sedimenten som skall muddras med cement, granulerad masugnsslagg och aska kunde låsa föroreningarna kemiskt och samtidigt göra sedimentet hårt och starkt, säger Göran Holm.Läs hela artikeln

 

Energiaskor 2014-11-05


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se