Svenska EnergiAskors logga


 

Positiva beslut för projekt från Askprogrammet

Att återvinna restmaterial kräver kunskapsbaserat underlag och askanvändning bygger på många års vetenskaplig forskning. Värmeforsks program ”Miljöriktig användning av askor” startades 2002 och är ett gemensamt forskningsprogram mellan myndigheter och enegibranschen.

Nu har glädjande nyheter kommit från Energimyndigheten. De har idag fattat beslut om stöd till 4 av de projekt som godkändes den 14 november. Det innebär att projekten "Omarbetning och uppdatering av klassningsmetodik för askor/Tekedo", "Kritisk utvärdering av metoder för faroklassificering av avfalls ekotoxiska egenskaper/SGI", "Tillväxteffekter av asktillförsel på skogsmark med varierande bördighet/Skogforsk" och "Effektivisering av transportkedjan för ökad askåterföring till skog/Svensk Skogsgödsling" kommer att få stöd.

 

Läs mer om Askprogrammet här


Energiaskor 2014-12-02


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se