Svenska EnergiAskors logga


 

Var med och påverka uppdatering av Naturvårdsverkets handbok

Den första oktober bjöd Svenska EnergiAskor in till ett arbetsmöte för att diskutera kommande uppdatering av Naturvårdsverkets handbok "Återvinning av avfall i anläggningsarbeten". Måndagen den 8 december arrangeras nästa möte.

Syftet är att samla in erfarenheter från aktörer som använt eller försökt att använda handboken. Har handboken varit ett stöd i arbetet? Har mer avfall kommit till användning? Vilka brister ser aktörerna i handboken, vad saknas?

Under diskussionerna på det förra mötet kom man entydigt fram till att handboken inte har fungerat som önskat, den underlättar inte användningen av restmaterial. Miljöbedömningen måste vara platsspecifik och detta tas inte upp i handboken. Man framhöll vikten av att användningar av restprodukter ska vara anmälningsärenden och inte vara tillståndspliktiga – det senare är för komplicerat och då kommer användningen inte att bli av. Alternativet är att vi måste öppna nya deponier nära städerna om vi inte lyckas få in restprodukter i kretsloppet. Något annat som man kom fram till var att ansvarsfrågan måste lösas för att kunna satsa på återvinning. Det handlar om restprodukter från samhället som ska tas om hand och det är alltså ett samhällsproblem.

Handboken bör även vara ett tydligare stöd för myndigheter – området mellan mindre än ringa risk och MKM är en ”svart box”. Sverige har mycket att lära av andra länder, tex Holland och Dannmark.

Nästa möte arrangeras den 8 december.För intresse att delta kontakta:
monica.lovstrom@energiaskor.se
Energiaskor 2014-11-26


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se