Svenska EnergiAskors logga


 

Stabilisering/solidifiering av flygaska, Kina

Vid Wuhan University i Kina har experiment utförts för att undersöka möjligheterna att stabilisera/solidifiera flygaska från avfallsförbränning (municipal solid waster incinerator – MSWI) med flygaska (kolbränsle) från förbränning i cirkulerande fluidiserad bädd (circulation fluidized bed combustion - CFBC).

Bottenaskan blandades med flygaska, vatten och cement i olika förhållanden. De färdiga proverna undersöktes med avseende på tryckhållfasthet och lakvattnets toxicitet. Efter 28 dagars härdning uppvisades så goda resultat att författarna drar slutsatsen att metoden ger en möjlighet till billig och effektiv hantering av flygaska från avfallsförbränning.

Analys av härdade prover med röntgendiffraktion, elektronmikroskop (scanning electron microscope) och spektrometri (Fourier transform infrared spectrophotometer) visade att hydratprodukterna bestod av framför allt C—S—H gel (kalciumsilikathydrat-gel) och ettringit.

Artikel: Feasibility study on solidification of municipal solid waste incinerator fly ash with circulating fluidized bed combustion coal fly ash

Författare: Wenshi Liu1 Haobo Hou1, Chuhao Zhang1, Dajie Zhang2

1School of Resource and Environmental Sciences, Wuhan University, Wuhan, PR China,
2School of Environment and Urban Construction, Wuhan University of Science and Engineering, Wuhan 430073, PR China


Publikation: Waste Management & Research, Vol. 27, No. 3, 258-266 (2009)

Länk: http://wmr.sagepub.com/current.dtl


Energiaskor/SGI, Charlotta Tiberg 2009-06-01

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se