Svenska EnergiAskors logga


 

Schweizisk syntesskrift om aska från avfallsförbränningen

Ett tjugotal års utveckling har sammanfattats i syntesen ”KVA-Rückstände in der Schweiz” med undertiteln ”Rohstoff mit Mehwert”. Översatt till svenska är titeln Rester från avfallsförbränningen i Schweiz, värdefulla råvaror. Boken presenterade vid en presskonferens vid Midsommar 2010 och kan laddas er från BAFU:s, d v s Schweiziska miljöskydds- och naturvårdsverk: http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01538/index.html#nsb

Ämnet för boken är egentligen vidare än vad titeln anger. Förbränningsrester behandlas i skriften som en del av den större helheten: avfallshantering och hushållning med naturresurser.

Optiken eller filosofin är att aska skall slutförvaras, men först när man återvunnit allt som har ett värde. Bakgrunden är att Schweiz importerar ungefär lika mycket råvaror som det deponeras inom landet. Att återvinna fosfor från slamaska är ett sätt att minska importen. Att ta vara på skroten i slaggen är angeläget.

Tyngdpunkten i boken är således på utvinning av resurser. För det krävs kunskaper om förbränningen, om slaggens kemi och mineralogi, om slaggens miljöpåverkan, om separationsprocesser eller om stabiliseringsförfaranden. T ex för att kunna få största möjliga utbyte ur utsorteringen av skrot måste man torrutmata slaggen. T ex diskuteras i ett kapitel förädlingskedjan för utvinningen av zink ur rökgasreningsrester som håller en hög zinkhalt.

I en liten del av ett avsnitt diskuteras insatser om vedaska och de krav som ställs på egenskaperna för att den med skall kunna slutförvaras.


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-07-02

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se