Svenska EnergiAskors logga


 

Miljööverdomstolen ger klartecken att använda askor på deponi till annat än sluttäckning

Miljööverdomstolen har i en ny dom, som gäller SÖRAB och Löts avfallsanläggning, tagit ställning till krav på kriterier för konstruktionsmaterial som läggs utanför sluttäckningens tätskikt på en deponi. Enligt domen är krav i enlighet med kriterierna i Naturvårdsverkets handbok (Handbok 2010:1; Återvinning av avfall i anläggningsarbeten) inte förenliga med miljöbalkens principer om resurshushållning.

Miljööverdomstolen står därmed fast vid sin praxis från tidigare domar och säger att kriterierna för mindre känslig markanvändning är tillräckliga.
Domstolen konstaterar att en avslutad deponi måste för lång tid framöver betraktas som förorenat område som kommer kräva särskild tillsyn och föreskrifter om restriktiv användning av marken. Kriterier som motsvarar jungfruliga massor kan då inte anses behövas som försiktighetsmått. Krav på användning av sådana massor är inte heller förenligt med miljöbalkens krav på resurshushållning.

Bolaget har i sin talan framhållit att krav enligt Naturvårdsverkets handbok skulle ha inneburit användning av två miljoner ton jungfruliga massor motsvarande en kostnad om 60-127 miljoner kronor.

Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, Mål nummer: 2557-10, 2011-03-23

 


Energiaskor 2011-05-03

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se