Svenska EnergiAskors logga


 

Sammanställning av franska erfarenheter

I en fransk studie har data från sjutton olika fältexperiment där alternativa material använts i vägbyggnadsprojekt sammanställts och analyserats. Syftet var att undersöka hur användningen av alternativa material i vägar dokumenterats och följts upp. I studien konstateras att skillnaderna i dokumentation och uppföljning mellan de olika projekten var stora. Beskrivningen av det material som använts anses generellt vara acceptabel medan man identifierade brister i framför allt beskrivningen av externa faktorer och konstruktionens funktion. Ett råd för framtida fältexperiment är att lägga större vikt vid att utföra dem under mer realistiska förhållanden.

Artikel: Full-scale experimentations on alternative materials in roads: Analysis of study practices

Författare: D. Françoisa, A. Julliena, J.P. Kerzrehoa and L. Chateaub
aLaboratoire Central des Ponts et Chaussées, Centre de Nantes, BP 4129, 44341 Bouguenais cedex, France
bAgence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, BP 90406, 49004 Angers cedex 01, France

Publikation: Waste Management, nr 3, vol 29, 2009

Länk: http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053XEnergiaskor// SGI, Charlotta Tiberg/Jenny Vestin 2009-02-04

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se