Svenska EnergiAskors logga


 

Fosfor ur aska dyrt

I slutet av november 2009 lämnade Naturvårdsverket till regeringen en uppdatering av förslaget för återföring av fosfor från avlopp. Återföring av slam är fortfarande ett alternativ då den tekniska utvecklingen av dels fällning av fosfor i reningsverket, dels utvinning ur slamaska inte nått målet. Fördelarna med dessa två metoder skulle ha varit en minskning av halterna av tungmetaller i det material som sprids till åkrarna.

Jämfört med spridning av ett hygieniserat och certifierat slam är utvinning av fosfor ur slam är dyrast. Fällning av struvit ur avloppsvattnet är något billigare än utvinning ur aska, men endast 50 % av fosforn bedöms kunna återföras. Naturvårdsverket föreslår en skärpning av gränserna för kadmium, kvicksilver och silver.

I underlagsrapporterna finns en aktualiserad översikt över metoder att utvinna fosfor och en kort översikt över pågående FoU i Tyskland. De kan nås från pressmeddelandets sida:

http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Nyheter/Aterfor-mer-fosfor-till-kretsloppet/

eller från denna lista med rapporter:

http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Yttranden/Sa-har-vill-vi-aterfora-mer-fosfor-till-kretsloppet/

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-01-05


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se