Svenska EnergiAskors logga


 

Två nya rapporter om nyttiggörandet av RGR från Avfall Sverige

Rökgasreningsrester från avfallsförbränningen (RGR) är föremål för två länkade rapporter från Avfall Sverige.

I den första rapporten utreds de formella förutsättningarna för en användning av RGR för utfyllnad av gamla bergrum, utgående från Händelö- och Gävle-fallen, F2009:5, ”Deponering eller utfyllnad av bergrum med RGR”.

I den andra rapporten beskrivs inledande försök med RGR att efterbehandla sulfidhaltiga gruvavfall ovan jord. Syftet är att minska utlakningen av tungmetaller. Den har nummer F2009:06 och heter ”Möjligheterna att använda rökgasreningsrester vid efterbehandlingen av deponier med sulfidhaltiga gruvavfall – Rapport över laboratorieförsök”

Båda rapporter kan laddas ner från Avfall Sveriges nätplats: www.avfallsverige.se, klicka på rapporter, 2009.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-01-05


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se