Svenska EnergiAskors logga


 

Hur ska vi binda damm på vägar?

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har testat olika medel för att binda damm på vägar.

Inandningsbara partiklar från vägdamm är ett hälsoproblem. För att minska spridningen av vägdamm används bland annat kemisk dammbindning, som innebär att en lösning sprayas på vägbanan som därigenom hålls fuktig och dammet förhindras från att virvla upp. VTI har tittat på dammbindning på belagda vägar där dammbildningen i stor utsträckning är kopplad till dubbdäcksanvändning och vinterdrift som sandning och saltning. Främst används idag kloridsalter (magnesium- och kalciumklorid) som traditionellt används även för dammbindning av grusvägar.  Andra, mer miljövänliga, alternativ har också provats med goda resultat vad gäller damning men problem med friktionssänkning har identifierats.

I fältförsök testades fyra medel, kalciumklorid (CaCl2), magnesiumklorid (MgCl2), kalcium-magnesiumacetat (CMA) och sockerlösning. Både damning och friktion mättes.

Det finns inget givet dammbindningmedel bland de fyra medel som testades. Alla är ungefär lika
effektiva vad gäller dammbindning, men de är kortverkande (effekten avtar efter ett par dygn), minskar vägfriktionen. Medlen sprids till omgivningen men depositionen avtar snabbt med avstånd från vägen.

Olika medel rekommenderas därför för olika vägar. Kalciummagnesiumacetat (CMA)
och sockerlösning är bra i de fall miljöhänsyn och korrosion är viktiga medan kalciumklorid
(CaCl2) och magnesiumklorid (MgCl2) kan användas där miljöhänsyn är mindre viktiga.

fik/transporteruft/försurning
Rapporttitel: Effekter av dammbindning av belagda vägar
Författare: Göran Blomqvist och Mats Gustavsson
VTI-kod: R666

Länk: http://www.vti.se/templates/Report____2796.aspx?reportid=13625Energiaskor/SGI Charlotta Tiberg 2010-05-05

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se