Svenska EnergiAskors logga


 

Metoder för haltbestämning av huvud- och spårelement och PAH i jord och avfall

Med anledning av Naturvårdsverkets arbete med att ta fram en handbok för återvinning
av avfall i anläggningsarbeten väcktes behovet att klargöra vilka metoder som
idag används för att bestämma halter i jord och avfallsmaterial.

Statens Geotekniska Institut, SGI, har därför på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en sammanställning och analys av samtliga idag förekommande metoder för så kallad ”totalhaltsbestämning”.

Det rör sig om ett stort antal standardiserade metoder (Svenska standarder, ISO-standarder och EN-standarder) för haltbestämning av spår- och huvudelement genom smältanalys och uppslutning som är i bruk idag i Sverige.

Närmare beskrivet har syftet med uppdraget varit att:

  • göra en inventering av vilka upplösningsmetoder som används idag för att göra

haltbestämningar av huvud- och spårelement och PAH:er i jord och avfallsmaterial

  • beskriva metoderna med avseende på utförande (metod), provberedning (i förekommande fall) och vilken partikelfraktion som analyseras
  • diskutera de största felkällorna och osäkerheterna i metoderna
  • utreda möjligheten att ”översätta” befintligt nationellt dataunderlag för bakgrundshalter i jord till testresultat från annan metod för haltbestämning.

Det visade sig att amtliga analyslaboratorier tillämpar standardiserade metoder med vissa avsteg från standardprotokollet och att information om effekten och betydelsen av dessa avsteg ofta är otillräcklig. Även provberedning och metoder för uppslutning skiljer sig åt och detta har betydelse för analysresultatet.

Till exempel tänker den som beställer analyser ofta inte på att en så kallad totalhaltsanalys egentligen inte innebär en analys av de totala halterna av olika grundämnen i provet utan istället en analys av halter i en mer eller mindre partiell uppslutning av provet.
För att få resultat som är relevanta för undersökningens syfte är det viktigt att överväga vilken provberedning och uppslutningsmetod som används, till exempel beroende på vilket material som skall analyseras och vad resultaten skall jämföras med.

Vidare läsning:

Rapport: Metoder för haltbestämning av huvud- och spårelement och PAH i jord och avfall

Författare: David Bendz, Anja Enell och Fredrik Engelke, SGI 2009

Publicering: Kan laddas ned från Naturvårdverkets hemsida, www.naturvardsverket.se, under följande länk: http://www.naturvardsverket.se/upload/06_produkter_och_avfall/avfall/hantering%20av%20avfall/atervinning_av_avfall_i_anlaggningsarbeten/Kriterier_for_avfall_i_anlaggningsarbeten/Metoder_for_haltbestamning.pdf

 


Energiaskor/SGI Charlotta Tiberg 2009-11-06


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se