Svenska EnergiAskors logga


 

Miljöriktig användning av askor 2009-2011

Värmeforskrapport 1239 2012 Birgitta Strömberg. Syntes av Värmeforsks program “Miljöriktig användning av askor 2009-2011”

Programmet “Miljöriktig användning av askor” vid Värmeforsk inleddes 2002 i syfte att öka kunskapen om askor för att möjliggöra ett nyttiggörande av förbränningsrester i Sverige. Under hela programperioden har fler än 130 projekt finansierats av Askprogrammet till ett värde av närmare 100 miljoner kronor, varav 37 projekt och 26 mkr under perioden 2009-2011.

Fler än 60 olika intressenter inom industrin och myndigheter har deltagit i en eller flera pro- gramperioder under de 10 år som programmet funnits. Under den senaste programperioden deltog 31 industriföretag, 4 myndigheter samt ÅFORSK, som har varit finansiär av program- met under alla programperioderna. Energi- myndigheten har finansierat programmet med ca 35% sedan starten 2002.

I Sverige producerades 2010 ca 1,5 miljoner ton askor, varav ca 70% används som konstruktions- material, främst till sluttäckning av deponier. Denna användning kommer att upphöra när aktiva deponier är sluttäckta inom 5-10 år.

Askprogrammet har finansierat flera projekt där askors tekniska och miljömässiga egen- skaper undersöks. Lyckosamma projekt är t ex stabilisering av grusvägar för att under- lätta transporter på mindre vägar under hela året. Stabilisering av muddermassor är ett annat tekniskt intressant område där askor kan göra stor nytta och ersätta cement.

En viktig svensk användning är gödsling eller kompensation för uttag av biomassa från sko- gen. Än så länge sker återföring till skogsmark endast till en mindre areal av möjliga marker. Askprogrammet har finansierat både an- läggande av nya försöksytor för askspridning och uppföljning av pågående försök. Av speciellt intresse är att askgödsling av dikad välskött skogsmark har god lönsamhet.

Som komplement och stöd till projekten med återföring till skogsmark och användning av aska i anläggningskonstruktioner bedrivs pro- jekt för att besvara frågor angående miljöpå- verkan och hur användningen kan anpassas efter lagstiftning, både nationellt och internationellt.

 


Energiaskor 2013-01-10

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se