Svenska EnergiAskors logga


 

Ny rapport: Hur används askor i Europa?

I en ny rapport från Svenska EnergiAskor presenteras flera framgångsfaktorer som påverkar i hur hög grad askor från förbränning används i Europa. I de länder som har en uttalad policy för att spara på naturresurser är askanvändningen störst. Ekonomin är en annan viktig faktor, t ex har införandet av deponiskatt på aska i Finland lett till en ökad användning. Tydlighet i lagstiftning är en annan viktig faktor för användning av askor.

Jenny Sahlin på Profu, har på uppdrag av Svenska Energiaskor, undersökt erfarenheter av askanvändningen  i Europa. Rapporten beskriver hantering och erfarenheter av aska i åtta länder. Slaggrus från avfallsförbränning används vid storskaliga konstruktioner, som motorvägsbyggen, i Nederländerna, Danmark, Belgien, England, Portugal och Frankrike. I Norge används flygaska för restaurering av ett kalkbrott och i Finland används aska som näring i torvskogar.

Europa går mot en mer reglerad användning av askor.
- Reglerna för vilka askor som får användas och till vad, blir allt tydligare. På sikt kommer det troligtvis att leda till att förtroendet för askan kommer att stärkas, säger Monica Lövström  vd Svenska Energiaskor i en kommentar till rapporten.

- Vi står inför en rad nya utmaningar för att öka användningen av askor i Sverige, säger Monica Lövström, VD på Svenska Energiaskor. Om vi ska kunna skapa förutsättningar för ett hållbart energisystem, där askorna så långt som möjligt återanvänds, behöver vi engagemang och samverkan i flera led, både inom och utom Sverige.

 

Ladda ned rapport: Internationell utblick om användning av askor

 

För ytterligare information kontakta:
Monica Lövström
Svenska Energiaskor AB
Tel 070-661 23 34

 


Energiaskor 2013-06-10

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se