Svenska EnergiAskors logga


 

Ny avhandling vid Mittuniversitetet

Inverkan av vedaska på markvatten och bäckvatten undersöktes av Sara Norström som disputerade i november 2010. Framför allt kaliumhalten ökade i vattnen efter asktillförseln, men sammanlagt var asktillförselns inverkan lindrig.

Huvuddelen av arbetet behandlar markkemin och interaktionerna mellan mark- och bäckvatten, med och utan aska. Sammanläggningsavhandlingen är ännu inte tillgänglig på Mittuniversitetets DIVA portal.

Doktorsarbetet ingår i ett större forskningsområde vid Mittuniversitet, forskargruppen Markkemi/Analytisk kemi, om näringdynamiken i nordliga skogar och påverkan från aska. Ett tema är betydelsen av organiska syror för vittringen.

Jenny Vestin disputerade 2007 med undersökningen av kopplingen mellan markvatten och tillgången på näring. Andreas Aronsson disputerade samma år om asktillförselns inverkan på vattenlevande organismer. Förutom salteffekten med ökade kaliumhalter i vattnet kunde varken positiva eller negativa effekter ses. Aronssons men inte Vestins avhandling finns på DIVA-portalen.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2011-01-13

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se