Svenska EnergiAskors logga


 

Engelska End-of-Waste kriterier för avfall, bl a aska

Kolaskor och aska efter DIP-slam ett steg från produktstämpeln i England

End-of-waste kriterier skapar de engelska myndigheterna genom tekniska standarder, s k Quality Protocols. Environment Agency la ut på sin nätplats under 2008 förslag till kvalitetsprotokoll för kolaskor och för aska efter slammet från pappersbruk. Det tekniska underlaget finns med. Remisstiden för kolaskorna är förlängd från september 2008 till utgången av januari 2009. För slamaskan är det slutet av mars 2009 som gäller.

Statusen som avfall skapar hinder för användningen av återvunna material. EU har inlett ett arbete med kriterier för att bestämma när ett avfall har förlorat de miljöegenskaper som gör det till ett avfall och det blivit en produkt. I England och Wales inleddes arbetet redan 2006 i ett program (Waste Protocols Project) som drivs av WRAP (Wastes and Resources Action Program) och Environment Agency. Protokollen, de s k Quality Protocols, är tekniska standarder som definierar end-of-waste kriterier, riktlinjer för användning eller riktvärden för ett antal miljöparametrar.

För sekundära aggregat i t ex betong fanns sedan 2005 ett kvalitetsprotokoll. I projektet valdes nio material ut för första verksamhetsåret och ytterligare sex material för det andra året. Kompost var först ut 2006 och masugnsslagg därefter 2007. Kolaskor (flygaska och bottenaska) ingår i första vågen, DIP-slamaska och bottenaska från avfallsförbränningen i andra vågen.

Arbetet med Quality Protocols leder inte automatiskt till ett protokoll. Återvunnet trä har t ex inte fått något: endast jungfruligt trä undantas från avfallsbegreppet medan sågspån fortsätter vara avfall tills de fullständigt återvunnits som spånplatta. För t ex rötslam har man stannat vid en ”Code of Practice”, riktlinjer. Dessutom, innan ett kvalitetsprotokoll träder i kraft, skall det behandlas av EU och CEN, vilket kan ta sin tid. För återvunnet planglas har en rekommendation (Interim Regulatory Position Statement) utfärdats av Environment Agency i avvaktan på beslut i Bryssel.

Waste Protocols Project och underlaget kan nås på följande nätsidor:
http://www.wrap.org.uk/manufacturing/projects/waste_protocols_projects/

http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/waste/32154.aspxEnergiaskor/ÅF, Henrik Bjurström 2009-01-16

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se