Svenska EnergiAskors logga


 

Bättre metallåtervinning ur aska från sopförbränning

Den 3 juni disputerade Karin Karlfeldt Fedje vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, med avhandlingen "Metals in MSWI fly ash - problems or opportunities?".

I avhandlingen presenteras metoder att laka ut och återvinna metaller ur flygaska från förbränning av hushållsavfall. De tungmetaller som ”tvättas” ut ur askan kan sedan återvinnas ut tvättvattnet. Resultaten visar bland annat att en stor del av kopparinnehållet kan lakas ut ur askan under vissa betingelser (pH och lakningstid är viktiga parametrar) och att så mycket som 90 % av den utlakade koppar mängden kan återvinnas.

Den askrest som blir kvar efter behandlingen innehåller fortfarande en del tungmetaller men de är mer stabilt bundna till askan vilket på sikt kan innebära att även askresten kan användas vid till exempel vägbyggen istället för att läggas på deponi.

Författare: Karin Karlfeldt Fedje, Oorganisk miljökemi, Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers
Titel: "Metals in MSWI fly ash - problems or opportunities?"Energiaskor/SGI Charlotta Tiberg 2010-06-15

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se