Svenska EnergiAskors logga


 

Utvärdering av lakvätskor

Askor, särskilt flygaskor, från förbränning av hushållsavfall innehåller potentiellt skadliga metaller. Forcerad utlakning kan användas för att minska innehållet av utlakbara metaller. Ofta används starka syror för detta men på grund av askans stora alkalinitet behövs stora mängder syra för att nå resultat.

Svenska forskare undersöker i denna artikel möjligheterna att använda lakvätskor som inte är starka syror. Lakvätskor innehållande EDTA (etylendiamintetraättiksyra, en vanlig komplexbildare), ammoniumnitrat, ammoniumklorid och ett antal organiska syror har testats och jämförts med lakning med starka syror och vatten.

Några resultat:

  • Alla undersökta lakvätskor avlägsnade lösliga ämnen som kalciumkarbonat och klorider.
  • EDTA mobiliserade många ämnen, särskilt koppar, zink och bly.
  • Organiska syror var inte särskilt effektiva för att laka ut metaller.
  • Ammoniumnitrat var effektivt för utlakning av koppar.
  • Det finns möjliga alternativ till starka syror för att avlägsna farliga metaller ut flygaska från avfallsförbränning.

Artikel:          Removal of hazardous metals from MSW fly ash — An evaluation of ash leaching methods

Författare:     Karin Karlfeldt Fedjea, Christian Ekbergb, Gunnar Skarnemarkc and Britt-Marie Steenaria
a Environmental Inorganic Chemistry, Göteborg, Sweden
b Industrial Material Recycling, Göteborg, Sweden
c Nuclear Chemistry, Göteborg, Sweden

Artikeln finns tillgänglig i fulltext: http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894

 


Energiaskor/SGI Charlotta Tiberg 2010-01-18

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se