Svenska EnergiAskors logga


 

Flygaskor för stabilisering/solidifiering av muddermassor

I årets första nummer av branschtidningen ”Bygg och teknik” ingår en artikel om att använda flygaskor vid stabilisering/solidifiering av förorenade sediment. Artikeln bygger bland annat på Värmeforsk rapport Q9-709Potentialbedömning av flygaskor för stabilisering och solidifiering (s/s) av muddermassor”.

Mycket omfattande muddringar i hamnar och farleder kommer att behöva göras i Sverige. Muddermassorna är i många fall förorenade av till exempel av tungmetaller, PCB (polyklorerade bifenyler), PAH (polyaromatiska kolväten) och/ eller tennorganiska ämnen. Ett sätt att ta hand om dessa massor är att stabilisera/solidifiera dem och använda dem vid utbyggnad av hamnområden. Som stabiliseringsmedel har hittills främst cement och Merit 5000 provats (se till exempel www.stabcon.com) men en bedömning har nyligen gjorts av potentialen att använda även flygaskor som bindemedel (se också Värmeforsk rapport Q9-709).

Vid stabilisering/solidifiering utgör bindemedlet en stor kostnadsdel och användning av flygaska som en del av bindemedlet kan innebära stor besparing. Bindemedelskostnaden utgör ca 80 % av den totala kostnaden för en stabilisering och en inblandning av 30 % flygaska kan minska kostnaden för bindemedel med i storleksordningen 25 %. Det finns också en miljövinst i att CO2-belastningen från flygaska är mindre än från cement.

I potentialbedömningen testades fem flygaskor (eller blandningar av flygaskor) från olika pannor (främst olika typer av pannor med fluidiserad bädd). Pannorna hade eldats med olika kombinationer av framför allt torv, spån, biobränsle, returträ, kol, slam och returpapper. Bindemedelssammansättningen var 50 % cement, 20 % Merit 5000 och 30 % flygaska. Utifrån tester i laboratorium uppnåddes önskvärda geotekniska och miljömässiga egenskaper enligt följande;

  • Alla blandningar klarade grundkriteriet på tryckhållfasthet >200 Pa.
  • Utlakningen av organiska ämnen var knappt detekterbar och metallutlakningen låg.
  • Permeabiliteten var låg, 10-8 till 10-9 m/s.

Flygaskor har alltså potential att användas som bindemedel vid stabilisering/solidifiering av muddermassor men laboratorieförsök bör följas av verifierande fältförsök. Avsättningsvolymen av flygaskor bedöms kunna bli stor och askproducenter kommer att behöva samarbeta om leveranser i större projekt. Vissa krav kommer att ställas på egenskaperna hos de askor som används.

Artikel:  Flygaskor för stabilisering/solidifiering av muddermassor
– en potentialbedömning

Författare:     Göran Holm, SGI (Statens geotekniska institut), Josef Máscik, Ecoloop AB, Aino Maijala, Ramböll Finland OY, Johan Lagerlund, Vattenfall Research & Development, Anna Wilhelmsson, Ramböll Sverige AB

Publikation: Bygg och teknik 1/10 pp 38-41, http://www.byggteknikforlaget.se/sennum.html

 

Värmeforsk rapport Q9-706, ”Potentialbedömning av flygaskor för stabilisering och solidifiering av muddermassor”, finns i Värmeforsks rapportdatabas: http://www.varmeforsk.se/databas/main_databas.html

 


Energiaskor/SGI Charlotta Tiberg 2010-01-20

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se