Svenska EnergiAskors logga


 

Schweiz vill återvinna ur avfall för hållbarhetens skull

Fosfor är det Schweiziska miljömyndigheten utrett i två nya rapporter. I den första rapporten genomförs en substansflödesanalys och i den andra granskas metoder att utvinna fosfor ur olika avfall, framför allt avloppsslam och dess aska.

Utgångspunkten är att de brytbara fosfortillgångarna räcker endast 50-300 år till. Både brist på sikt och överskott i mark, med följande övergödning av ytvatten är de frågor som är avhandlas. Nettoimporten till Schweiz är ca 12 500 ton per år, varav det mesta används i jordbruket, men i slutskedet hamnar 9 000 ton i avfall och resterande 3 500 t bygger upp förrådet i mark. Sammanlagt läggs alltså ungefär hälften av importen på deponi. Den största andelen står askan från avloppsslammet för med 5 800 ton. Avloppsslam får inte spridas till mark.

I den andra rapporten sorteras ett trettiotal processer, varav flera går vägen via aska, i kategorierna:

  • Kommersiellt tillgängliga, mest direkt utvinning ur avloppsvattnet men även ur aska (österrikiska ASH-DEC)
  • Processer som har testats i pilotskala men av varierande skäl inte vidareutvecklats, bl a Krepro
  • Processer testade i bänk- eller pilotskala
  • Processer på forskningsstadiet (några via aska) varav några har förutsättningar att utvecklas till fullskaliga process
  • Processer som det inte går att få information om och som försvunnit ur de utvecklande företagens informationsmaterial

Det finns flera hinder: kostnader i förhållande till importfosfor, tekniska problem etc. För avloppsreningen skulle fosforutvinning lösa problem, men jordbruket är egentligen inte intresserat då produkten inte är lika effektiv som köpt fosfor. Endast japanska Unitika Phosnix spänner över hela kedjan från utvinning till distribution till lantbrukare.

Rapporterna heter:

Phosphorflüsse der Schweiz
Binder D R, de Baan L och Wittmer D
Umweltwissen nr 0928

Rückgewinnung von Phosphor aus der Abwasserreinigung
Hermann L
Umweltwissen nr 0929

Båda kan laddas ner från Bundesamt für Umwelt BAFU, http://www.bafu.admin.ch/publikationen/index.html?lang=de

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-02-22

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se