Svenska EnergiAskors logga


 

Pilotprojekt med aska från biobränsleanläggning för att minska övergödning av havet

I skåne delar länsstyrelsen ut bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som drivs av kommuner och ideella föreningar. Syftet är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen till havet.

Ett intressant pilotprojekt är PhosFlock, där fosfor i ett vattendrag ska fällas kemiskt med aska från en biobränsleanläggning. Utfällningen ska sedan analyseras och – om kvaliteten tillåter – återföras med fosforn till åkermarken. I Höje å ska det tas fram en vattenplan för hela avrinningsområdet för att nå god ekologisk status i vattendraget och en positiv effekt i havet. Hässleholms kommun satsar på vårdfiske i Finjasjön, där man fiskar upp bottenrotande vitfisk för att minimera att fosforbelastat sediment virvlar upp och förs ut via Almaån mot havet.  


Läs artikeln "Länsstyrelsen i Skåne län har beviljat 4,5 miljoner kronor i 
LOVA-bidrag till åtgärder som minskar övergödningen av havet"

 

 


Energiaskor 2012-04-24

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se