Svenska EnergiAskors logga


 

Sopor blir till cement

Oskarshamnstidningen skriver om Cementas cementfabrik i Degerhamn på Öland. Där används 45 00 ton bränslen såsom kol, eldningsolja lösningsmedel och ”alternativa bränslen” som sorterat, berett avfall sk ”RDF” (refuse derived fuel). Även annat brännbart som fjädrar från Guldfågeln tas till vara och förbränns.


Cementindustrin är står globalt för 5 % av de globala koldioxidutsläppen. Man vill ersätta så mycket som möjligt av de fossila bränslena med alternativa och i Degerhamn räknar med att kunna elda ca 30 % RDF. Avtal har därför ingåtts med närliggande kommunerna genom KSRR om årliga leveranser av 15 000 ton RDF. Idag energiåtervinns hushållsavfallet i avfallspannan i Norrköping.


KSRR skall bygga en sorteringsanläggning där hushållsavfallet sorteras och bereds till RDF som är färdigt att mata in i cementugnarna. Detta innebär att avfallet både sorteras av hushållen och sedan igen sorteras, finfördelas och att metaller och oönskade komponenter avskils. Man vill t.ex. undvika att få RDF med klor- och fosforhaltigt material samt tungmetaller .


Askan, ca 20 % binds in i cementen till skillnad från om avfallet eldas i avfallspannor eller som RDF i värmeverk där askan faller som en biprodukt som måste nyttiggöras eller omhändertas separat.


Här kan du läsa hela artikeln "Hett arbete när sopor blir till cement - NYTT LIV FÖR SOPORNA"

 


Energiaskor 2011-11-24

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se