Svenska EnergiAskors logga


 

Svenska EnergiAskor förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

Svenska EnergiAskors synpunkter på SkS remissversion av Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30§ SvL

Fullskaliga försök både i Sverige och Finland har visat att det är en mycket bra och lönsam skogsskötselåtgärd att tillföra aska på dikad skogsmark. Enligt uppgifter från SLU i Umeå bör 5 ton aska ts/ha ge en extra tillväxt på i snitt 3 fast m3/ha i 20 år. I Energimyndighetens rapport 18:2000 har man inte funnit någon förhöjning av tungmetaller i grundvattenzonen efter askgödsling med åtta ton/ha. Det bör således vara ringa risk med relativt höga askdoser på dikad torvmark. I Värmeforsk rapport 974, rapporteras att askgödsling förutom att tillföra basiska joner som motverkar försurning även finns en tendens till minskad avgång av klimatgaser. Svenska EnergiAskors bedömning  är att askgödsling på dikad torvmark både utifrån miljöaspekter och ur ekonomisk synpunkt är så gynnsamt att 30§ SvL bör uppmuntra till denna gödsling och definitivt inte förhindra forskning på området.

SvEA bedömer att krom alltid kommer tillföras askor ifrån hanterings och förbränningsutrustning. Så det är ofrånkomligt att krom i askor kommer att vara högre än vad som bara kommer ifrån veden. Med stor sannolikhet är den ej farlig för hälsa och miljö och bör kunna tillåtas i högre halter än vad som har bortförts med veden. 30§ bör därför ge möjligheter för SkS att tillåta högre halter av vissa tungmetaller om det är ringa risk för hälsa och miljö.

 

Läs hela Remissvaret

 


Energiaskor 2011-03-25

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se